Environmentálny akčný plán na šk. r. 2014/2015 – 2015/2016

Téma: Odpad

Cieľ 1: Do konca šk. roku 2015/2016 triediť 90% všetkého odpadu

Aktivita 1: Vyrobiť nádoby na triedenie odpadu v každej triede – Celoškolská súťaž vo výrobe nádob na triedenie odpadu.

Aktivita 2: Informovanie žiakov každej triedy o zavedení separovania odpadu – spôsobe triedenia odpadu.

Aktivita 3:  Zaviesť dozor pri zbere papiera, ktorý neskôr odovzdáme do zberu „Strážcovia papiera“.

Aktivita 4: Zakúpenie plastových nádob na separovanie odpadu.

Aktivita 5: Súťaž v triedení odpadu – Deň Zeme 2015.

Aktivita 6:  Výroba kvetináčov z plastových fliaš, ktoré ostávajú z pitnej vody v škole, vysadenie kvetov na skrášlenie priestorov školy.

Aktivita 7: Kontrola správnosti separovania – „Zelené body“ pre triedy, ktoré správne triedia odpad.

Aktivita 8: Rovesnícke vzdelávanie „Prečo separovať? A ako na to?“ Žiaci oboznámia spolužiakov v jednotlivých ročníkoch s dôvodmi a potrebou separovania ako aj so správnymi spôsobmi separovania.

Aktivita 9: Výroba kompostoviska na kompostovanie pokosenej trávy a vyhrabaného lístia zo školského dvora a zeleného odpadu zo smetných košov, v priestoroch školského dvora s pohostením.

Aktivita 10: Infostánok v obci pri príležitosti Dňa Zeme- informačné letáky o separovaní odpadu.

Aktivita 11: Štvrťročná kontrola a váženie vyseparovaného odpadu ako aj kontrola kontajnera na školskom dvore – Separujeme naozaj správne? Žiaci 2.,3.,4. Ročníka v rámci vyuč. predmetov matematika a prírodoveda odvážia štvrťročne vyzbieraný papier a pred zberom plastov odvážia vrecia s vyzbieraným plastom, na informatike urobia fotodokumentáciu množstva plastov aj obsahu kontajnera na školskom dvore, vizuálne sa zhodnotí zloženie odpadu v ňom.

Aktivita 12: Minimalizovanie plastového dopadu – nákup väčších balení pitnej vody.

Aktivita 13: Beseda na tému „Minimalizácia odpadu a jeho opätovné využitie“

Aktivita 14: Výstava žiackych prác pre obyvateľov obce – v priestoroch sály kultúrneho domu.

Aktivita 15:  Environmentálna výchova ako samostatný vyučovací predmet

Aktivita 16: Výroba ručne vyrobeného papiera na hodinách environmenálnej výchovy s využitím na výtvarnej výchove a pracovnom vyučovaní.

 

Cieľ 2: V spolupráci s obcou Kameňany do konca šk. roka 2015/2016 odstrániť dve čierne skládky

Aktivita 1:  Zmapovanie čiernych skládok v okolí obce na vychádzkach a tematických cvičeniach v prírode.

Aktivita 2: Divadielko pre žiakov školy a verejnosť – upozorniť na čierne skládky v okolí obce a potrebu separovania odpadu.

Aktivita 3: Informovanie vedenia obce a verejnosti o nájdených čiernych skládkach.

Aktivita 4: Pravidelné informovanie obyvateľov obce o programe Zelená škola a o aktivitách Kolégia Zelenej školy ako aj o akciách realizovaných školou.

Aktivita 5: Likvidácia dvoch čiernych skládok v okolí obce v spolupráci s obcou.