Školský klub my radi máme,                    Knižky, hry aj stavebnice,          

veľmi často sa v ňom hráme.                  máme ich aj na tisíce.

Píšeme si úlohy, aj sa naučíme,              Či sme vonku a či dnuká,

pekný darček si tiež rýchlo vyrobíme.      od závisti každý puká,

Hudba, spev aj tanec divý,                    keď nechodí s nami,   

stvárame tu občas divy.                        závidí nám za dverami.

   

   

Školský klub detí pri Základnej škole v Kameňanoch, bol zriadený 1. septembra 2007. Oddelenia vedie p. vychov. Helena Halušková, ktoré navštevuje 25 detí 1.- 4. ročníka. Hlavným poslaním je výchovno-vzdelávacia činnosť v čase mimo vyučovania, ktorá sa uskutočňuje zaujímavými formami. Pomáha odstraňovať únavu z vyučovania. Podporuje u detí zmysel pre poriadok, starostlivosť, šetrnosť, ohľaduplnosť, vzájomnú pomoc, záujem detí o prírodu atď.                      

 

Dodržiavať školský poriadok ŠZ

 

Hlavné úlohy ŠKD pre školský rok 2018/2019  

 •  Neustále spolupracovať s pedagógmi 1. stupňa a s rodičmi, a tým skvalitňovať prípravu detí  na vyučovanie.
 •  Rozširovať vedomosti o prírode a spoločnosti a podieľať sa na zlepšení prospechu žiakov.
 •  Dôsledne utvárať a upevňovať zdravotné a hygienické návyky žiakov, a tak zlepšovať starostlivosť o ich zdravie a hygienu.
 •  Rozvíjať a posilňovať vzťahy medzi žiakmi, odstraňovať šikanovanie.
 •  Vo výchovnej činnosti využívať vychádzky do prírody a relaxáciu.
 •  Zabezpečovať odpočinkovú a záujmovú činnosť detí.
 •  Neustále študovať dostupnú metodickú a odbornú literatúru.                                                                                                                             
 •  Dbať o naplnenosť oddelenia žiakmi.
 •  Voliť dobrovoľné výchovné zložky podľa záujmu žiakov a uplatňovať práva dieťaťa.
 •  Viesť žiakov ku kolektívnej práci, vedieť ho podriaďovať záujmom  kolektívu.
 •  Sledovať život okolo žiakov a vhodne ho využívať (kladné a záporné príklady).
 •  Venovať pozornosť šetreniu inventára  ŠKD, zabrániť jeho ničeniu.
 •  Pri riešení výchovných otázok spolupracovať s rodičmi.
 •  Vypracovať týždenné plány výchovnej činnosti.
 •  Pravidelne spolupracovať s učiteľmi.
 •  K práci ŠKD pristupovať zodpovedne a cieľavedome.
 •  Využívať hravé formy  vo výchovnej činnosti, spoločné čítanie, besedy, vychádzky.
 •  Viesť žiakov k ochrane prírody a školskému majetku.                 

 

                       Pravidlá bezpečného školského klubu

 •   Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
 •   Dodržujem hygienické zásady.
 •   Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.
 •   K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.
 •   Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 •   S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
 •   Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami a oknami.
 •   Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 •   V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne.
 •   Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na   pôvodné miesto.

 

Výchova a činnosť v školskom klube detí na našej škole sa delí na:

     A1: Oddychová, relaxačná činnosť

     A2: Rekreačná činnosť

       B: Záujmové oblasti výchovy

       CPísanie domácich úloh

 

   Záujmové oblasti výchovy  ŠKD podľa obsahu delíme na :

    Spoločensko-vedná oblasť :

 •   rozvoj priateľských vzťahov,
 •   kultúrny spôsob vyjadrovania, správania sa
 •   vzájomná úcta v rodine,
 •   pestovať kladný vzťah k prírode a okoliu,
 •   výchova k manželstvu a rodičovstvu,
 •   viesť k láske k rodnému mestu poznávaním kultúrnych a historických pamiatok

   Esteticko-výchovná oblasť:

 •   rozvíjať cit pre krásu,
 •   rozvíjať výtvarné myslenie, predstavivosť a fantáziu, zmysel pre organizáciu práce,
 •   utvárať vzťah k dramatickému umeniu,
 •   kultivácia hovoreného prejavu,
 •   vzbudiť u detí záujem o literatúru

  Pracovno-technická oblasť:

 •   rozvoj tvorivosti, fantázie, estetického cítenia,
 •   rozvoj aktivity, samostatnosti,
 •   rozvoj pracovných zručností, šikovností, presnosti pri konštrukčných prácach,
 •   dbať na bezpečnosť pri práci, najmä pri strihaní,
 •   využívanie rôzneho materiálu,
 •   utvárať kladný vzťah detí k práci, radosť z vlastnej práce,

 Prírodovedno-environmentálna oblasť:

 •   rozvíjať kladný vzťah k prírode,
 •   rozširovať poznatky o všetkom, čo nás obklopuje,
 •   vnímať krásu prírody všetkými zmyslami, citlivý vzťah k živej prírode,
 •   ochrana prírody, starostlivosť o zvieratá v zime,
 •   význam prírody pre človeka

 

Telovýchovná, športová oblasť:

 •   sebadisciplína,
 •   poznávať pohybové hry, základné činnosti športových hier,
 •   rozvíjať rýchlosť, obratnosť, vytrvalosť, pohybovú výkonnosť,
 •   upevňovať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách

Vzdelávacia oblasť:

štúdium encyklopédií, časopisov, hádanky, osem smerovky, hlavolamy, sebadiscilína, pomoc pri písaní domácich úloh, popoludňajšie čitateľské aktivity, získavať nové poznatky a utvrdzovať ich v ŠKD, atď.

 

ŠKOLSKÝ  KLUB DETÍ PRI ZŠ V KAMEŇANOCH

 

Výchovný plán na školský rok 2018/2019

 

September: Vítanie prvákov do ŠKD

 • Oboznámenie sa s režimom školy, školským poriadkom a poriadkom ŠKD, základné orientácie v škole a v blízkom okolí
 • Pravidlá a zásady spolužitia v ŠKD
 • Kvízy a súťaže
 • Poriadok v aktovke
 • Šarkaniáda  
 • Ochutnávka ovocia a zeleniny
 • Popoludňajšie čítanie v ŠKD                                                 

Október: Jeseň

 • Jesenná tematika, vychádzky do prírody, pozorovanie prírody
 • Výstava výkresov na nástenke  
 • Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň
 • Práca s prírodným materiálom
 • Turistické vychádzky
 • Tvorivá dielňa - pozdrav: Úcta k starším
 • Dodržiavanie základných návykov správneho stolovania
 • Zamerať sa na mesiac úcty k starším

November: Príprava na zimu

 • Pamiatka zosnulých-  viesť žiakov k úctivému správaniu sa na cintorínoch
 • Ilustrácia rozprávky na papier
 • Tvorivá dielňa – práca s netradičným materiálom
 • Vychádzky do prírody
 • Človek a obyvatelia lesa v zime
 • Výroba kŕmidiel pre vtáky, kŕmenie vtáčikov
 • Výroba vianočnej pohľadnice
 • Výstava „vianočnej pohľadnice“- vyhodnotenie súťaže
 •  Výzdoba ŠKD

December: Vianočné dielne

 • Príchod Mikuláša a Vianoc-  sviatky radosti a pokoja, význam sviatkov, zvyky v období Vianoc                                                         
 • Tvorivá dielňa – mikulášska čižma, vianočné ozdoby
 • Koledy a vianočné piesne
 • DVD rozprávky
 • Prechádzka zimnou krajinou

Január: Zima                                                                                      

 • Starostlivosť o vtáčiky
 • Pravidlá hygieny
 • Zimné športy
 • Kvízy
 • Starostlivosť o izbové kvety

Február: Karneval

 • Zimné športy
 • Výroba darčekov pre budúcich prváčikov
 • Výroba masiek na karneval
 • Detský karneval- súťaže, prehliadka masiek, ocenenie, diskotéka
 • Tvorivá dielňa – vločky, rodinka snehuliakov

Marec: Jar, mesiac knihy

 • Vychádzka do jarnej prírody
 • Mesiac knihy- pestovať vzťah  a lásku žiakov ku knihám, výstava detských knižiek, návšteva knižnice, beseda
 • Týždeň hlasného čítania.
 • Tvorivá dielňa – zhotovenie vlastnej knižky, téma zvieratká
 • Zhotovenie darčekov pre priateľov
 • Loptové popoludnie, súťaživé hry

Apríl:  Veľká noc, Deň Zeme

 • Príroda sa prebúdza - vychádzky
 • Výzdoba ŠKD
 • Veľká noc- tradície, zvyky, veľkonočné kraslice...
 • Tvorivá dielňa -  maľovanie kraslíc, kuriatka, zajačiky
 • Súťaže a kvízy s environmentálnou tematikou
 • Zásady správneho stolovania : upevnenie stolovacích návykov
 • Bezpečnosť v doprave, beseda
 • DVD – rozprávka

Máj: Deň matiek

 • Deň matiek – úcta a láska k rodičom, k matkám
 • Tvorivá dielňa – výroba darčekov pre mamičky, lúčne kvety , motýle
 • Kameňany - moja obec, vychádzka, spoznávanie krás  prírody           
 • Návšteva žiackej knižnice, pokračovanie v čítaní
 • Športové hry a súťaže na školskom ihrisku
 • Zásady správneho stolovania: Upevnenie stolovacích návykov
 • Vychádzka do okolia školy

Jún: Leto, MDD

 • Deň detí – mať sviatok je príjemné, kreslenie na chodník
 • Športové súťaže  na školskom ihrisku
 • Tvorivá dielňa – letná lúka, skladačky, voľná technika , puzzle
 • Poďme  spolu do prírody – ochrana prírody, environmentálne cítenie k prírode
 • Úprava triedy
 • Hodnotenie celoročnej činnosti ŠKD