Vyhodnotenie práce ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

     Školské kluby detí v zmysle zákona č.28/1995 Z.z. sú výchovno-vzdelávacie zariadenia zriadené pri školách, ktorých činnosť je zameraná na uspokojovanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Sú dôležitým výchovným partnerom rodiny a školy. Dávajú deťom obrovský priestor na tvorivú prácu a sebarealizáciu v jednotlivých zložkách výchovy. Venujú sa aj príprave detí na vyučovanie.  

V školskom roku 2017/2018 pracovalo na našej škole jedno oddelenie školského klubu s počtom detí 25. Školský klub navštevovali žiaci nultého, prvého a druhého ročníka so sociálne znevýhodneného prostredia. Počas celého roka som postupovala a tvorila týždenné plány podľa Výchovného programu. Boli dodržiavané výchovné štandardy, ako aj výchovné osnovy. Dbala som na rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa, doplňovaním kompetencií získavaných v rodine a na vyučovaní.

 Denná dochádzka detí do nášho klubu bola od 12,00 hod. do 16,30 hod. V rámci relaxačnej činnosti, načerpania nových síl to boli relaxačné cvičenia, ktoré pomáhali hlavne na vyrovnanie stresu po vyučovaní v škole. Využívali sme školský dvor na rôzne aktivity  -  sezónne  hry na školskom dvore , loptové a pohybové  hry, švihadlá, gumy, rôzne hry na rozvoj motoriky a fyzickej kondície  a činnosťou v oddychovej časti v triede. Chlapci sa hrali stolové hry, stavali stavebnice, dievčatá počúvali pesničky, tancovali, hrali  sa s bábikami, s kuchynkou a tiež sa hrali na počítačoch. V prípade nepriaznivého počasia sme v klube čítali rozprávky na pokračovanie, počúvali sme CD, hádali hádanky, riešili osemsmerovky a pod.

Poobedňajšia činnosť klubu bola venovaná záujmovej činnosti, v ktorej som sa vhodnými metódami a formami práce v príjemnom prostredí  snažila o rozvoj osobnosti dieťaťa  a o to, aby pociťovali radosť a spokojnosť z činnosti, ktorá sa v klube vykonávala.                     

Spoločensko - vedná oblasť výchovy umožnila deťom oboznámiť sa s významnými udalosťami. Učili sme sa pravidlám slušného správania, hygienickým zásadám, vzájomnej úcte a tolerancii, správnemu stolovaniu, kladný vzťah k rodine, k učiteľom, k svojim spolužiakom.         

 Na pracovno – technickej a estetickej oblasti výchovy si deti rozvíjali a zdokonaľovali pracovné zručnosti a fantáziu so stavebnicami,  podnecovala som záujem  detí o kreslenie, maľovanie, lepenie, zhotovili sme darčeky k zápisu prvákov, ku dňu matiek, atď. V  hudobných činnostiach deti spoznávali nové pesničky, naučili sa rôzne hudobno-pohybové hry.

Prírodovedno – environmentálna – v tejto oblasti som deti učila správne chápať a vytvárať kladný vzťah k prírode, k zvieratám, ku všetkému živému.

V športových činnostiach sme sa pravidelne venovali dopravnej výchove, nácviku pohybových hier, súťaživým hrám s loptou, otužovanie tela, k zdravému spôsobu života. Veľký dôraz som kládla na bezpečnosť pri hrách a dodržiavaniu dohodnutých pravidiel.                                                                                                                           

Väčšiu  pozornosť som venovala vzdelávacej oblasti. Bola zameraná na precvičovanie učiva formou didaktických hier. Využívali sme detské časopisy, encyklopédie, logické skladačky, hlavolamy,  didaktickú techniku. Dbala som hlavne na rozvoj slovnej zásoby ,logiky a myslenia. Všetci žiaci sa pripravovali v ŠKD, pri písaní úloh som dbala na úpravu zošitov.

 

                                     

                                                                                                                                                      vychovávateľka  ŠKD  Helena Halušková