Krúžky  

 

 

 

 

 

 

 

Záujmové vzdelávanie 

     Krúžok je pravidelná činnosť organizovaná pre žiakov v rozsahu najmenej 60 hodín v danom školskom roku.

Každý žiak dostane na začiatku školského roka na svojej škole vzdelávací poukaz – tlačivo, ktoré spolu so zákonnými zástupcami vyplní a odovzdá poskytovateľovi záujmového vzdelávania podľa ponúk a záujmu. Prevzatím VP sa poskytovateľ zaväzuje, že príslušnú aktivitu bude žiakovi zabezpečovať počas celého školského roka.

     Vzdelávací poukaz podľa zákona č. 597/2003 Z. z. „reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka základnej alebo strednej školy.“  Záujmové vzdelávanie poskytujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, štátne jazykové školy, domov mládeže, školské stredisko záujmovej činnosti) .

     Na základe získaných VP si poskytovateľ nárokuje štátny príspevok, z ktorého si hradí náklady spojené s jeho činnosťou, finančnú odmenu pre vedúceho krúžku, prípadne môže zakúpiť pomôcky potrebné na činnosť krúžku.

 

Krúžky   

1.  Šikovné ruky       Bc. Evka Sóváriová              Pondelok 11:00 - 12:30

2.  Práca s PC           Bc. Martina Rusová              Utorok 13:00 - 15:00 

3.  Dramatický         Mgr. Danica Bergelová          Pondelok  13:00 - 15:00

4.  Výtvarný             Mgr. Janette Doubková         Streda 13:00 - 15:00

5.  Prírodovedný      Mgr. Anna Molnárová            Streda 13:00 - 15:00