Školský vzdelávací program

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať

 

Vzdelávací program:

Stupeň vzdelania:                ISCED 0, ISCED 1, ISCED 1 pre žiakov s ľahkým

                                            a ťažkým stupňom mentálneho znevýhodnenia

Dĺžka štúdia:                       štyri roky

Vyučovací jazyk:                  slovenský

Študijná forma:                    denná

Druh školy:                          štátna  

Dátum schválenia                 31. august 2011

Predkladateľ:     

Názov školy :                        Základná škola

 Adresa:                               049 62 Kameňany 8

 IČO:                                   710063032           

Riaditeľka  školy:                  Mgr. Simanová Lucia

Koordinátor pre tvorbu ŠKVP: Mgr. Molnárová Anna         

Kontakty:                             058/4495627,e-mail.simanovalucia©centrum.sk

Zriaďovateľ:      

Názov:                                 Obec Kameňany

Adresa:                                  049 62 Kameňany 6

Kontakty :                            Ing. Mária Zuzindláková, starostka obce

  

Helena Halušková                    ................................................                      

predsedníčka Rady školy  

 

Mgr. Lucia Siamanová           ..................................................

riaditeľka

 

ÚPRAVA PLATNOSTI, REEVIDOVANIE A INÉ  ZMENY

Platnosť/reevidovanie

Dátum zmeny

Popis zmeny, úpravy a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Všeobecná charakteristika školy

1.1 História a  veľkosť školy 

         Škola sa na nachádza v obci s počtom obyvateľov 700,  je neplnoorganizovaná. Základná škola má 5 tried. V 3 triedach sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov 1. a 4. ročníka. Jedna trieda je pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Od 1.9.2011 sa otvorila trieda pre žiakov nultého ročníka. V septembri 2007 sa otvoril ŠKD, ktorý navštevujú žiaci hlavne 1. a 3. ročníka. Priemerný počet žiakov školy je 55. 

1.2 Charakteristika žiakov

Výchovno - vzdelávacie výsledky školy sú ovplyvňované sociálnou skladbou žiactva. Hlavnou príčinou  neprospechu sú Rómovia. Z tohto dôvodu sme začali s integráciou detí  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a následným otvorením triedy pre tieto deti. Vnímame to pozitívne, pretože sa nám znížil počet neprospievajúcich detí.

 Spádová oblasť dochádzania žiakov do školy je ZŠ Sirk.

 1.3 Charakteristika pedagogického zboru

V našej škole vyučuje dlhodobo 5 učiteľov a jedna vychovávateľka. Pedagogická a odborná spôsobilosť pri zabezpečovaní výchovno – vzdelávacieho  procesu je na úrovni 66%.Máme koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. V rámci projektu vzdelávania učiteľov na vyučovanie cudzích jazykov na 1. stupni sa vzdelávala 1 učiteľka. Po úspešnom ukončení štúdia vieme zabezpečiť výučbu nemeckého jazyka. Škola získala v rámci projektu 1 dataprojektor, ktorý môže výlučne využívať prihlásená učiteľka.  Pre potreby výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami sme zabezpečili kolegyňu, ktorá začala študovať rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Toto štúdium úspešne ukončila a je plne kvalifikovaná vyučovať žiakov špeciálnej triedy. Ďalej sme sa zapojili  do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ. V rámci projektu získala škola 5 počítačov, 1 dataprojektor a notebook pre učiteľa, v celkovej hodnote 5166,59 eur. Z roka na rok stúpa počet detí so ŠVVP, preto sme absolvovali vzdelávanie -  Individuálny výchovno - vzdelávací program pre žiakov so ŠVVP.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcom období:

- v 0-tom ročníku zabezpečiť kvalifikovanú učiteľku s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa

- v bežnej triede ZŠ  zabezpečiť kvalifikovaného učiteľa 1. stupňa.

1.4 Organizácia prijímacieho konania

Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré splnilo podmienky na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky podľa Z. z. 245/2008 §19 a o ktorého prijatie na základe zápisu podľa §20 ods. 2 požiadal zákonný zástupca riaditeľstvo ZŠ.

Do nultého ročníka základnej školy podľa Z.z.245/2008 §19 ods.4 až 7sa prijíma dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, u ktorého je predpoklad, že jeho zaradením do nultého ročníka sa jeho vývin vyrovná.

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, možno do školy zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, podľa vyhlášky č. 320/2008 Z. z §10 ods.2  o základnej škole.

Do špeciálnej triedy základnej školy možno prijať žiaka na návrh triedneho učiteľa, na základe vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie a po informovanom súhlase zákonného zástupcu žiaka

Všetkým prijatým žiakom vydá riaditeľka ZŠ rozhodnutie o prijatí do ZŠ podľa školského zákona

1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Vytvárame rovnocenný partnerský vzťah medzi školou a rodičmi. Rada rodičov sa vyjadruje ku všetkým pedagogickým dokumentom školy. Trikrát ročne sa rodičia a učitelia stretávajú na triednych združeniach v jednotlivých triedach, triedni učitelia vedú aj individuálne pohovory s rodičmi podľa potreby. Neustále sa snažíme utvrdzovať vzťah učiteľ – žiak – rodič. Pokračujeme v zaužívaných podujatiach a podporujeme nové aktivity. Neustále spolupracujeme s OÚ, podieľame sa na oživení kultúrno – spoločenského života školy a obce.

Spolupracujeme so psychologickou a špeciálno – pedagogicko poradňou.

1.6 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy

Najväčším problémom školy je nedostatok priestorov a chýba nám telocvičňa. Škola disponuje dvoma interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a notebookmi pre učiteľov, ktoré sme získali s projektov. Na vyučovanie informatickej výchovy žiaci využívajú počítačovú učebňu.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora  a chodieb. Žiaci majú možnosť vidieť svoje vlastné práce .Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pracovníkmi, medzi pedagógmi a rodičmi a širokou verejnosťou.

1.7 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roka sú všetci pedagogickí pracovníci a žiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach a počítačovej učebne. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školskému výletu a exkurziám. Všetci zamestnanci absolvujú školenie bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a revízie elektrického, plynového zariadenia a bleskozvodov.

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

2.1  Pedagogický princíp školy

Školský vzdelávací program vychádza z cieľov základného vzdelávania a kľúčových kompetencií štátneho vzdelávacieho programu a z koncepcie, ktorá vznikla snahou o inováciu pedagogického procesu a života školy vôbec, analýzou vlastných možností a schopností pedagogického zboru.

          Našim cieľom je zušľachťovanie osobnosti žiaka, poskytnutie priestoru na prejavenie potencie, ktorá je v každom človeku, osvojenie základných kultúrnych zručností ako nástrojov ďalšieho vzdelávania. Škola je a bude naďalej orientovaná na žiaka a bude vychádzať z dvoch základných princípov:

- škola je pre žiaka, a to pre každého, aj menej nadaného,

- každý žiak je iný, jedinečný.

         V škole budú mať prednosť  hodnoty a zručnosti pred vedomosťami. Vnútroškolskou legislatívou bol vytvorený priestor, aby sme mohli svoju pozornosť upriamiť na:

 • využívanie aktívnych vyučovacích
 • zmenu atmosféry v škole, zveľaďovanie životného prostredia v škole,
 • zmenu prístupu k žiakovi,
 • novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a rodinou partnerstva,

            Pre úspešný rozvoj dieťaťa má veľký význam život v populačne prirodzenej skupine, kde sú zastúpení jedinci s rôznymi vlastnosťami. Patria tu tiež deti s rôznymi typmi postihnutí. Náš školský vzdelávací program počíta s integráciou týchto detí, hlavne detí s ľahkou mentálnou retardáciou, s poruchami učenia a so vzdelávaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dobre funguje aj spolupráca s odborníkmi v tejto oblasti.

            Najväčší dôraz kladieme na zmeny v osobnosti učiteľa, na jeho vzdelávanie a profesionalizáciu. Zabezpečujeme skutočný rozvoj osobnosti každého žiaka podľa jeho možností a schopností.

         Zmyslom našej práce je, aby každý žiak bol v škole úspešný. Snažíme sa svoju prácu aplikovať tak, aby vedenie každého žiaka bolo zladené s jeho vývojom.

Hodnoty školy:

-          zodpovednosť

-          vzájomná úcta a tolerancia

-          rovnosť šancí pre všetkých

      -          láskavosť, komunikatívnosť  

 

Cieľom je naučiť žiaka:                                                                                                                                                                                              

-          kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom vlastnej skúsenosti

-          viesť ho k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí

-          uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti

-          rozvíjať vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a ďalším ľuďom obce

      -          vytvoriť dobrú klímu v triede

-          rozvíjať kľúčové kompetencie – komunikačné schopnosti, matematickú gramotnosť, IKT , spôsobilosť učiť sa učiť    

-          umožniť žiakom s MP vzdelávať sa podľa ich možností a schopností

-          učiť žiakov pre život – konkrétne životné situácie, praktické skúsenosti

-          viesť žiakov k potrebe vzdelávania pre ďalší život                                                                                                                                                               

    2.2 Zameranie školy

Našou základnou filozofiou je otvorenosť a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú si navzájom partnermi. Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelávanie a výchovné pôsobenie.

         Program je orientovaný na žiaka, rešpektujú sa jeho osobné možnosti a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa, rešpektuje individuálne možnosti. Pre naplnenie daného stavu budeme pokračovať v inovácii vyučovacieho procesu. Svoju pozornosť sústredíme na:

·            využívanie aktívnych vyučovacích metód,

·            celkovú organizáciu vyučovania - vyučovacie hodiny výraznejšie doplníme vychádzkami, prácou v prírode,

·            skupinové formy práce,

·            novú kvalitu komunikácie medzi učiteľom a žiakom, školou a rodičmi na základe partnerstva, spolupráce,

·            učebné pomôcky ako prostriedky, ktoré slúžia k názornosti vyučovania a umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva.

 

2.3 Pedagogické stratégie školy

1. vychovávať múdrych a dobrých ľudí;

2. pokračovať v premene školy z tradičnej na modernú

3. hľadať správnu odpoveď na otázku: „Ako vyučovať?“

            Úlohy do ďalších školských rokov:

§  neustále hľadať lepšie metódy a postupy vzdelávania – potreba ďalšieho vzdelávania,

§  modernizovať vyučovacie prostriedky,

§  hľadať nové metódy a vyučovacie prostriedky a experimentovať s nimi;

§  uplatňovať tvorivé vyučovanie ( integrované, skupinové, individuálne, vyučovacie bloky)

§  uplatňovať metódy aktívneho učenia ( riešenie problémových úloh, tvorivé hry, zážitkové vyučovanie

§  dobudovať materiálno-technickú základňu vyučovania ( interaktívne učebne, softwér pre vyučovacie predmety),

§  permanentne vzdelávať pedagógov nielen vo svojom odbore, ale aj v pedagogických a psychologických disciplínach.

§  rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom dramatických činností v záujmovej činnosti (divadelné vystúpenia – Úcta k starším, Vianoce, Deň Matiek)

§  získanie gramotnosti v oblasti IKT (využívanie moderných technológií nielen na hodinách informatickej výchovy, ale v rámci všetkých vyučovacích predmetov)

§  rozvíjať telesnú a športovú výchovu práve vo voľnočasových aktivitách, zamerať sa na pobyt v prírode – účelové kurzy,

 

Spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Stupeň vzdelania:              ISCED 1 – primárne vzdelávanie ( 1. – 4. ročník)

Spôsob ukončenia štúdia:  1. - 4. ročník - 1. stupeň základnej školy      

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:Vysvedčenie s doložkou                           

Poskytnutý stupeň vzdelania      primárne                                                    

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).

                                                                                             

2.4 Profil absolventa  ISCED 1

Absolvent ŠkVP ISCED 1, ktorý po ukončení štúdia získa primárne vzdelanie, bude mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

oblasť sociálnych a komunikačných spôsobilostí:

 • vyjadruje sa súvisle, výstižne písomnou aj ústnou formou
 • chápe význam komunikácie pre dobré spolužitie v spoločenstve
 • uvedomuje si potrebu vzájomnej úcty a dôležitosť vďačnosti
 • poznáva sám seba a uvedomuje si vlastnú hodnotu
 • prejavuje záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, v škole, obci
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi a učiteľmi a ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu
 • vie  nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu v cudzom jazyku a ovláda slovnú zásobu v primeranej škále

oblasť matematického a prírodovedného myslenia

 • používa základné matematické myslenie
 • rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede
 • rozlišuje a triedi svet okolo seba  podľa pravdivosti a nepravdivosti  javov
 • získava skúsenosti prostredníctvom hier a manipulatívnych činností s organizáciou konkrétnych súborov

oblasť informačnej a komunikačnej technológie

 • vie používať základné  informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní, ovláda základy potrebných počítačových aplikácií
 • uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií

spôsobilosť  učiť sa „učiť sa“

 • zlepšuje svoju vytrvalosť, svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu
 • uvedomuje si svoje rozvojové možnosti
 • vyberá a hodnotí získané informácie a využíva ich v učení
 • získava schopnosť sebareflexie

spôsobilosť riešiť problémy

 • vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí
 • rozozná ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách, navrhuje riešenie problému, problémy a konflikty vo vzťahoch rieši primeraným spôsobom

osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

 • vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje sebadôveru a sebarozvoj
 • uvedomuje si svoje silné a slabé stránky
 • kontroluje  vlastné konanie, vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
 • uvedomuje si svoje práva a povinnosti, podieľa  sa na vytváraní triednych pravidiel

spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

·         vyjadruje sa na úrovni základnej  kultúrnej gramotnosti

·         pomenuje druhy umenia

·         pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajška človeka

·         pozná pravidlá spoločenského kontaktu

·         je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

 

2.5  Kompetenčný profil učiteľa

·         1. Vedieť projektovať proces učenia sa žiakov na vyučovaní:

·         · stanoviť základné učivo,

·         · pracovať s vyučovacími cieľmi,

·         · stanoviť učebné úlohy a činnosti vedúce k naplneniu cieľa,

·         · stanoviť kritéria hodnotenia úloh,

·         · určiť vhodné spôsoby aktívneho učenia sa žiakov s ohľadom na vyučovací cieľ,

·         · pripraviť učebné zdroje a podmienky na učenie,

·         · stanoviť potrebný čas na osvojenie úloh,

·         · navrhnúť spôsob a kritéria hodnotenia výsledkov učenia sa žiakov,

·         · navrhnúť scenár vyučovacej hodiny.

·         2. Vedieť riadiť a podporovať proces učenia sa podľa projektu:

·         · vytvárať podmienky na aktívne učenie žiakov podľa projektových prvkov,

·         · pomáhať pri učení sa žiaka (motivovať, aktivizovať, vyjadrovať podporu a ocenenie),

·         · pozorovať proces učenia sa žiaka a spoznávať jeho učebný štýl,

·         · podporovať samostatnosť a zodpovednosť žiaka za svoje učenie,

·         · vytvárať podmienky na sebahodnotenie žiakov,

·         · spravodlivo hodnotiť, pracovať s chybou a spätnou väzbou,

·         · vytvárať priaznivú emocionálnu a sociálnu klímu na vyučovaní.

·         3. Vedieť vyhodnocovať projekt učenia sa žiakov:

·         · reflektovať reálny proces učenia sa žiakov a porovnať ho s projektovaným procesom s ohľadom na cieľ, učivo, úlohy, metódy, prostriedky, kritéria úloh a potrieb času,

·         · navrhovať nové zámery, korekcie na zlepšenie účinnosti procesu učenia žiakov na vyučovaní na základe analýzy reálneho a projektovaného procesu.

·         4. Kompetencie súvisiace s riadením triedy

·         5. Kompetencie spojené s vlastným rozvojom

 

2.6  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

         Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutná spolupráca školy, žiaka, jeho rodičov a poradenského zariadenia. V rámci školy ide predovšetkým o spoluprácu triedneho učiteľa, ostatných vyučujúcich žiaka,  špeciálneho pedagóga a vedenia školy. Títo menovaní spolu s pracovníkmi poradenských zariadení budú spolupracovať pri riešení problémov týkajúcich sa vzdelávania týchto detí. Veľký význam pre úspešné vzdelávanie má spolupráca a komunikácia medzi školou a rodinou žiaka.

Zameranie školy na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude vytvorené pre žiakov:

- so zdravotným znevýhodnením,

- zo sociálne znevýhodneného prostredia,

a)   Žiaci so zdravotným znevýhodnením.

            Vo výchovno vzdelávacom procese učiteľ:

- akceptuje žiaka so zdravotným znevýhodnením a rešpektuje špecifiká jeho osobnosti;

- rešpektuje správanie žiaka spôsobené jeho postihnutím;

- podporuje jedinečnosť jeho sebarealizácie;

- žiakovi dôveruje, povzbudzuje ho, podnecuje, ale aj oslovuje ho rovnakým spôsobom, ako všetky deti;

- vytvára príležitosti na pozitívne hodnotenie žiaka;

- podporuje sebauvedomovanie a sebadôveru žiaka;

- rozvíja komunikačné schopnosti a zručnosti žiaka;

- učí žiaka pracovať s literatúrou, časopismi, učí ho hľadať informácie na internete v knihách, encyklopédiách, slovníkoch;

            Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným postihnutím učiteľ postupuje podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno- pedagogickými potrebami v bežných základných školách.

            Zásady hodnotenia a klasifikácie:

- v triedach 1. – 4. ročníka, kde sú integrovaní postihnutí žiaci uplatňujeme Metodický pokyn č. 32/2011 s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a Metodický pokyn č. 36/2011 s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia

- pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na úroveň  a výsledky práce žiaka na príslušnom predmete;

- ak sa žiak na základe odporúčania lekára nezúčastňuje vyučovania telesnej výchovy po prerokovaní na pedagogickej rade riaditeľ školy schvaľuje návrh, aby nebol v predmete klasifikovaný; na vysvedčení sa uvedie neklasifikovaný;

- žiak, ktorý  vzhľadom na druh a stupeň svojho postihnutia nemôže plniť učebné osnovy základnej školy v niektorých predmetoch alebo všetkých predmetoch postupuje podľa individuálneho učebného programu, ktorý vypracúva triedny učiteľ v spolupráci s vyučujúcimi; na vysvedčení v doložke sa uvedie, v ktorých predmetoch žiak postupoval podľa individuálneho učebného programu;

- pri súhrnnom hodnotení postihnutého žiaka triedny učiteľ spolupracuje s ostatnými vyučujúcimi a špeciálnym pedagógom.

b)  Žiaci  zo sociálne znevýhodneného prostredia:

- prípadná pomoc asistenta pedagóga,

- pri skúšaní učiteľ uprednostňuje formu, ktorá je žiakovi výhodnejšia;

- pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ hodnotí predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti, nie úroveň jazykového prejavu;

- učiteľ aktivuje a motivuje žiaka pomocou individuálne náročných úloh;

- učiteľ používa názorný materiál;

- učiteľ otázkami overuje porozumenie učiva, úlohy;

- ak žiak neporozumel, učiteľ zopakuje výklad učiva ( aj individuálne);

- pri skúšaní žiaka si učiteľ overí, či žiak porozumel zadanej úlohe;

- poskytne žiakovi dlhší čas na splnenie úlohy;

- pri hodnotení sa učiteľ zameria na pokroky, ktoré žiak dosiahol vo výchovno-vyučovacom procese.

 

2.7  Začlenenie prierezových tém

         Súčasťou obsahu na úrovni primárneho vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich a interaktívnych učebných metód.

Na úrovni primárneho  vzdelávania zavádza Štátny vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:

 • Dopravná výchova
 • Environmentálna výchova
 • Mediálna výchova
 • Multikultúrna výchova
 • Ochrana života človeka a zdravia
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
 • Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prierezové témy realizujeme viacerými formami:

 • ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu rôznych oblastí vzdelávania
 • formou účelových cvičení

Dopravná výchova na ISCED 1:

 • ciele zabezpečujeme formou besedy, ktorá prebieha počas školského roka v priestoroch školy a raz do roka na  dopravnom ihrisku v Revúcej
 • kurz vedie pracovník detského dopravného ihriska
 • každá trieda má časovú dotáciu 10 hodín do roka

Ochrana života človeka a zdravia na ISCED 1:

 • ciele zabezpečujeme počas didaktických hier, kde volíme hry s tematikou ochrany života a zdravia

 

Ďalšie prierezové témy, ktoré neboli uvedené vyššie, sú začlenené a podrobne rozpracované v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

V priebehu školského roka sa môžu dopĺňať, prípadne meniť  a následne, vždy do nasledujúceho 31.8., sa zapracujú do učebných osnov

 

 3.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriavame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Vnútorný systém hodnotenia žiakov vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ.

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Vo všeobecnosti je hodnotenie chápané ako zisťovanie hodnoty, oceňovanie, posudzovanie rôznych činností a výkonov žiaka vo vyučovaní, pričom hodnotiť znamená používať širokú škálu foriem (od jednoduchého nazerania cez plece až po vykonávanie oficiálne stanovených štandardizovaných testov), pričom výsledky pedagogického hodnotenia sa najčastejšie vyjadrujú v zovšeobecnenej forme ako klasifikácia (teda známkovanie, používanie piatich číselných stupňov od 1 do 5) alebo slovné hodnotenie.

 

Čím a ako hodnotíme

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa v plnej miere využíva pozitívna motivácia, pričom základom hodnotenia je pokrok žiaka voči sebe samému. Zároveň hodnotenie obsahuje prvky zodpovednosti žiaka za svoje výsledky, teda sebahodnotenie, ako aj hodnotenie spolužiakmi.

Pre účely hodnotenia sa využívajú:   

    metódy systematického pozorovania – analýza slovného prejavu, sledovanie zmien, rozpoznávanie individuálnych zvláštností jednotlivých žiakov, charakter sociálnych vzťahov v triede, analýza výsledkov činností žiaka (výrobky, kresby, písomné práce...)

     metódy autentického hodnotenia – pozornosť sa sústreďuje na úlohy dôležité pre praktický život (schopnosť niečo vyrobiť – denníky, záznamy, projekty – alebo vykona

      ústne skúšky (odpovede) – zisťujú a poskytujú informácie o osvojení si faktov, štruktúry javov, schopnosti vytváraní súvislostí, porovnávania javov, hľadaní podobného či rozdielneho; zároveň informujú o presnosti a správnosti vyjadrovania, formulovaní myšlienok; podávajú obraz i schopnosti verejne vystupovať;

      písomné skúšky (testy, písomné práce...) – zisťujú a poskytujú informácie o kvalite vedomostí a zručností, o úrovni pochopenia učiva, miere samostatného myslenia žiaka, jeho schopnosti koncentrovať sa, zručnosti organizovať svoju myšlienkovú činnosť. Zároveň poskytujú obraz o tvorivosti, dôslednosti a presnosti žiaka;

      portfóliá žiakov primárneho vzdelávania – súbor rôznych produktov, vytvorených žiakom; portfólio je založené s cieľom podať čo najplastickejší obraz o tom, ako sa žiak učí, ako uvažuje. Obsahujú zväčša tematické písomné práce, projekty apod.;

      žiacke knižky – využívame klasickú žiacku knižku, do ktorej vpisujeme priebežné hodnotenia;

      priebežné hodnotenie – plnenie čiastkových úloh – toto hodnotenie môže mať podobu slovného hodnotenia, tabuliek, grafov a pod.

      záverečné hodnotenie – vo forme vysvedčenia. V prípade ISCED 1 je uvádzaný aj slovný komentár s informáciami o každom predmete.

 

Kritériá hodnotenia

Aritmetický priemer nie je smerodajný pri záverečnom hodnotení žiaka, do úvahy sa berie váha známok počas školského roka.

 

Vo výslednej známke hodnotíme:

·   Písomné práce – štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy, bleskovky, päťminútovky, diktáty,

·    Písomné a ústne odpovede – presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov, faktov a definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť vedomostí v praxi, úroveň myšlienkových operácií, úroveň požadovaných motorických a intelektuálnych činností

·    Stupeň rozvoja kľúčových kompetencií – triedenie a vyhľadávanie informácií, pozorovanie, porovnávanie a triedenie javov, experimentovanie, aktivita a snaživosť na hodinách, sebahodnotenie a zodpovedajúce prijímanie spätnoväzobných informácií, primeranosť reakcií

·    Príprava na vyučovanie – ústna, písomná, nosenie pomôcok 

·    Úprava zošitov

·     Projekty

 

Klasifikačné stupne podľa Metodického pokynu MŠ SR

Stupeň 1 (výborný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný)

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý)

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný)

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný)

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

 

Kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov ISCED 0, ISCED 1 :

Žiaci špeciálnej triedy a integrovaní žiaci v bežnej triede budú hodnotení na základe:

-          Metodického pokynu č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.

-          Metodického pokynu č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia.

 

3.2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa §52 zákona č. 317/2009 Z. z. (Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch), Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov, ako aj kompetenčného profilu učiteľa. Základom pre vypracovanie profilu sú hodnoty a poslanie školy a tiež profil absolventa.

Kľúčové kompetencie učiteľa, a teda aj celkové hodnotenie, sa orientujú na tri oblasti:

·     na žiaka

·     na edukačný proces

·     na profesijný rozvoj

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblastí profilu učiteľa:

 

a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

·      motivácia žiakov k učeniu

·      vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov

·      rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov, napr. vyššej úrovne poznávania žiakov, logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti

·      rozvíjanie personálnych zručností žiakov, napr. samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu

·      rozvíjanie sociálnych zručností žiakov, napr. spolupráca, empatia, komunikácia a spravodlivosť

·      prínos pre zamestnávateľa - propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami

·       organizovanie mimoškolských aktivít so súhlasom vedenia školy

b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

·      rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných stránok žiakovej osobnosti

·      individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu

·      práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi

·      dodržiavanie a využívanie pracovného času

·      plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve

·      dodržiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi

·      správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie

c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti

·      využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce

·      spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov

·      zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy

·      vykonávanie špecializovaných činností

·      vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii

·      iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu

·      zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií

d) mieru osvojenia si a využívanie profesijných kompetencií PZ

·      rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov

·      stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania

·      tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok

·      absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania školy

·       uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti

·       zvyšovanie svojho právneho vedomia

e) u vedúcich PZ sa hodnotí aj

·         kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce

·         ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva

·         využívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov

·         dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu

·         manažérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre zamestnancov).

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi rozhovormi, ako aj prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov.

Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je na škole pravidelne vykonávaná kontrola kvality vyučovacieho procesu (podpora dosahovania vzdelávacích cieľov, podpora rozvoja kompetencií k učeniu a kompetencie k riešeniu problému..., uplatňovanie nových foriem práce vo výchovno-vyučovacom procese, tvorivosť na vyučovaní) a vedenia pedagogickej dokumentácie (školskej aj triednej), ako aj kontrola kvality mimoškolskej činnosti a činnosti mimo vyučovania. Je vykonávaná ni vedením školy.

 

3.3 Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené.

Vlastné hodnotenie je zamerané na ciele, ktoré si škola stanovila v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť, stupeň dôležitosti a na posúdení ako škola spĺňa stanovené ciele.

Na hodnotenie použijeme dotazník pre rodičov, učiteľov a žiakov. Našou snahou bude získať spätnú väzbu na kvalitu školy.

Pravidelne budeme monitorovať:

- podmienky na vzdelávanie

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

- prostredie – klímu školy

- vyučovací proces – metódy a formy vyučovania

- úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

- výsledky vzdelávania

- úroveň výsledkov práce školy

  Kritériom pre nás bude spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a kvalita výsledkov

 

4.Školský učebný plán

ISCED 1

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1. ročník

Počet hodín

2.ročník

Počet hodín

3. ročník

Počet hodín

4.ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

10

9

8

8

Anglický jazyk

 

 

3

3

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

Informatická výchova

5

5

1

4

1

4

1

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

1

1

1

1

 

Vlastiveda

 

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova

0,5

0,5

1

1

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

0,5

0,5

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

2

2

Hudobná výchova

1

1

1

1

Pracovné vyučovanie

 

 

 

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

2

2

Spolu

 

22

23

25

26

 

0. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

0. ročník

Jazyk a komunikácia

Rozvíjanie komunikačných schopností

6

Matematika  a práca s informáciami

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv

4

Človek a svet práce

Pracovná výchova

3

Umenie a kultúra

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

4

Hudobno - pohybová výchova

3

Zdravie a pohyb

Telesná výchova výchova

2

Spolu

 

22

 

1. – 4. ročník ŠT  variant  A

 

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1. ročník

Počet hodín

2.ročník

Počet hodín

3. ročník

Počet hodín

4.ročník

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a liter.

9

9

9

8

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

5

5

5

 

5

 

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

2

2

2

0

 

Vlastiveda

0

0

0

2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

2

2

3

4

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

2

2

Hudobná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

2

3

Spolu

 

22

23

24

25

 

              1. – 4. ročník ŠT  variant  C

 

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

1. ročník

Počet hodín

2.ročník

Počet hodín

3. ročník

Počet hodín

4.ročník

Jazyk a komunikácia

Rozvíjanie komunikačných schopností

4

4

4

4

Rozvíjanie sociálnych zručností

2

2

2

2

 

Rozvíjanie grafomotorických zručností

2

2

2

2

Matematika  a práca s informáciami

Matematika

2

2

 

2

 

2

 

Príroda a spoločnosť

Vecné učenie

2

2

2

2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

2

2

2

2

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

2

2

Hudobná výchova

1

1

1

1

Zdravie a pohyb

Zdravotná telesná výchova

3

3

3

3

Spolu

 

20

20

20

20

 

Poznámky:

 1. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet týždňov je plánovaná výučba.
 2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu.
 3. Prvým cudzím jazykom je: anglický jazyk – 3.ročník
 4. Trieda sa môže deliť na skupiny v súlade s právnymi predpismi.
 5. Na vyučovanie predmetu etická výchova - ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
 6. Na vyučovanie predmetu informatická výchova možno triedu rozdeliť na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov.
 7. Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne.