UČEBNÉ OSNOVY ISCED 0

Charakteristika nultého ročníka

 

      Úlohou nultého ročníka základnej školy je v priebehu jedného školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa     po jeho absolvovaní bolo schopné  sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka základnej školy. Zriadenie nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom, ktoré pochádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo nenavštevovali predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloženú povinnú školskú dochádzku. Táto skupina detí je špecifická tým, že potrebuje zvláštny prístup. Preto sa predpokladá, že aj nultý ročník bude špecifický. Špecifická bude aj práca učiteľa s týmito deťmi, jeho prístup k tejto skupine detí a správny výber metód a foriem práce.

     Nultý ročník základnej školy, po prerokovaní so zriaďovateľom školy, zriaďuje riaditeľ školy a je jej integrálnou súčasťou. Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nie je u nich vzhľadom na sociálne a jazykové prostredie predpoklad zvládnutia učiva          1. ročníka základnej školy za jeden rok. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy rozhodne o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy alebo o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo na odporúčanie praktického lekára pre deti         a dorast, poradenského zariadenia, alebo na návrh riaditeľa predškolského zariadenia, ak ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

      Podmienkou zaradenia dieťaťa do nultého ročníka ZŠ je vyšetrenie CPPPP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), ktoré môže byť realizované aj na základe odporúčania pedagóga pri zápise dieťaťa do                1. ročníka ZŠ. Podľa školského zákona, dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia dieťa alebo žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj jeho osobnosti.                         Na identifikovanie žiakov pochádzajúcich z tohto prostredia je to týchto päť kritérií:

• aspoň jeden rodič poberá dávky v hmotnej núdzi,

• aspoň jeden rodič je nezamestnaný,

• najvyššie ukončené vzdelanie aspoň jedného rodiča je základné,

• neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, v byte nie je zavedená elektrická prípojka),

• vyučovací jazyk školy je iný než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.

      Za žiaka zo SZP považujeme žiaka žijúceho v prostredí, ktoré spĺňa aspoň tri      z uvedených kritérií. Trieda sa môže zriadiť pri minimálnom počte 6 žiakov            a maximálnom počte 16 žiakov.

Na škole je zriadená jedna trieda nultého ročníka.

 

 Usporiadanie triedy má:

- umožniť deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach v hrových skupinách,

- uľahčiť dieťaťu voľný styk s najbližším okolím,

- uľahčiť dieťaťu prístup k hračkám a pomôckam,

- umožniť dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie podľa vlastného zámeru,

- umožniť dieťaťu poznať vlastné pracovné tempo a umožniť mu uvedomiť si vlastné

 možnosti,

- umožniť dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí,

- umožniť dieťaťu tvoriť podľa vlastných predstáv na základe samostatného

- rozhodovania sa pri výbere činností,

- byť bezpečné, hygienické, estetické a funkčné,

- umožňovať dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní

- hračiek a pri manipulácií s predmetmi, učebnými pomôckami.

 

Organizácia práce v nultom ročníku

Práca v nultom ročníku si vyžaduje skúseného pedagóga (učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa), ktorý prešiel všetkými ročníkmi ISCED1, chce túto prácu vykonávať, je dostatočne motivovaný, môže organizovať výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách, pričom prestávky zaraďuje podľa potreby žiakov. Na začiatku školského roka vypracuje tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých predmetov pre nultý ročník na základe špecifických schopností žiakov v spolupráci s poradenským zariadením a predkladá ho riaditeľovi základnej školy na schválenie. Denné časové rozvrhnutie činnosti si organizuje vyučujúci. Vyhláška č. 320/2008 Z. z. o základnej škole § 6 ods. 11 uvádza: „podľa podmienok školy môžu v triede nultého ročníka vyučovať viacerí pedagogickí zamestnanci. Pre pedagogického zamestnanca pracujúceho v nultom ročníku základnej školy sa odporúča 22-hodinový týždenný základný úväzok“ (vyhláška č. 320/2008 Z .z).

 

Pedagogická dokumentácia

Podľa školského zákona § 11 pedagogickú dokumentáciu tvoria:

− učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník základnej školy,

− triedna kniha pre 0. ročník základnej školy,

− triedny výkaz pre 0. ročník základnej školy,

− rozvrh hodín,

− školský poriadok školy,

− tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučovaných predmetov,

− správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

 

Vysvedčenie

Pri hodnotení žiakov sa postupuje podľa Metodického pokynu č. 22/2011, kde sa v čl. 1 ods. 5 uvádza: „Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami, vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok.“ Článok 3 tohto pokynu upresňuje stupne: a) dosiahol veľmi dobré výsledky, b) dosiahol dobré výsledky, c) dosiahol uspokojivé výsledky. Slovný komentár je súhrn zhodnotenia vedomostí, zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka

 

Východiská na rozvíjanie kompetencií v primárnom vzdelávaní

 

Psychomotorické kompetencie (spôsobilosti) – poukazujú na to, že dieťa na konci nultého ročníka používa v činnosti všetky zmysly, ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa, ovláda základné lokomočné pohyby, používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách, využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok, prejavuje grafomotorickú gramotnosť, správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných, prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.

 

Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie

a) Základy sebauvedomenia: prezentujú žiaka nultého ročníka ako osobnosť, ktorá si uvedomuje vlastnú identitu, prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným, vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav, odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti, správa sa sebaisto v rôznych situáciách, uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby.

b) Základy angažovanosti: presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých, obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných, zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí.

Sociálne (interpersonálne) kompetencie má osvojené dieťa, ktoré sa správa empaticky k svojmu okoliu, správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve, plánuje, organizuje a hodnotí činnosť, zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju, preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi spoločensky prijateľné kontakty, pozerá sa na svet aj očami druhých, utvára harmonické vzťahy, rieši konflikty pomocou dospelých alebo samostatne, pomáha druhým pomocou dospelého aj samostatne, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.

Komunikatívne kompetencie sú zvládnuté vtedy, ak dieťa vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými, počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií, vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory, reprodukuje oznamy, texty, volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu, komunikuje osvojené poznatky, prejavuje predčitateľskú gramotnosť, chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi.

Kognitívne kompetencie

a) Základy riešenia problémov: sú zvládnuté vtedy, ak dieťa hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri riešení problému, rieši samostatne alebo pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine, rieši jednoduché problémové úlohy, uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie.

b) Základy kritického myslenia: porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb atď., odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky, hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch.

c) Základy tvorivého myslenia: uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov, nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia, objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny, objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu.

Učebné kompetencie má dieťa nultého ročníka osvojené vtedy, ak prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového, využíva primerané pojmy, znaky a symboly, pozoruje, skúma, experimentuje, objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami, aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti, kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov, učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením), vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, prekonáva prekážky v učení, plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť, prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie, naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami, sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámerne riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Každé dieťa je prirodzene zvedavé sa rado sa hrá. práve cez hru môžeme žiaka nultého ročníka učiť sa.

Informačné kompetencie - dieťa prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskej školy (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, z rôznych médií).

 

Pedagogické stratégie ( metódy a formy )

Teoretické východiská v pedagogike:

Humanistická pedagogika - individuálny prístup, partnerský vzťah, tvorivosť, samostatnosť a aktivita, dôvera a spolurozhodovanie

Otvorené vyučovanie - výchova celistvej osobnosti, schopnej slobodného sebarozvoja, kvalitná komunikácia na základe partnerstva

Globálna výchova - celistvosť v procese výchovy a vzdelávania

Tvorivo-humanistická výchova - tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a potom aj k jeho vzdelávaniu

V teórii vyučovania rozlišujeme tieto hlavné oblasti:

- organizačné formy výučby

- metódy vyučovania

- didaktické prostriedky

Kategorizácia a klasifikácia metód výchovno-vzdelávacej činnosti

Vzdelávacie metódy systematicky triedime podľa:

1. zdroja poznania a druhov poznatkov

2 aktivity a samostatnosti účastníkov

3. logických postupov

4. fáz vzdelávacieho procesu

5. podľa spôsobu interakcie

Vzdelávacie metódy podľa zdroja poznania a druhu poznatkov:

I. a/ Slovné metódy – monologické (výklad, prednáška, inštruktáž, vysvetľovanie)

- dialogické (rozhovor, diskusia, dramatizácia)

b/ Písomné – písomné práce, práca s textom

II. Demonštračné metódy

III. Praktické metódy - nácvik zručností

Vzdelávacie metódy podľa aktivity, resp. miery samostatnosti učiaceho sa žiaka v procese výučby:

- oznamovacie

- problémové

- tvorivé

Vzdelávacie metódy podľa logických postupov:

- induktívne

- deduktívne

- analytické

- syntetické

Vzdelávacie metódy podľa fáz vyučovacieho procesu:

- metódy motivačného charakteru

- fixačného charakteru

- expozičného charakteru

- diagnostické metódy

 

Vzdelávacie metódy podľa spôsobu interakcie:

- frontálne

- skupinové

- individuálne

 

Organizačné formy výučby

Základné: - vyučovacia hodina

Ostatné: - vychádzka

- exkurzia

- výlet

- besedy

- kurzy

- praktické aktivity

- terénne pozorovania

 

Podľa počtu žiakov:

- frontálne

- skupinové

- individuálne

 

Podľa dĺžky trvania:

- krátkodobé / napr. vyučovacia hodina /

- dlhodobé / výlet, exkurzia, vychádzka /

 

Podľa typu prostredie:

trieda, špeciálna učebňa, knižnica, mimoškolské priestory – ihrisko, múzeum, divadlo, park.

 

Výchova a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

 

Sociálne znevýhodnené prostredie (znevýhodnenie chudobou alebo kultúrou)

- definujeme ako prostredie, ktoré vzhľadom na sociálne a jazykové podmienky nedostatočne  stimuluje rozvoj mentálnych, vôľových a emocionálnych vlastností jednotlivca, nepodporuje jeho efektívnu socializáciu a neposkytuje dostatok primeraných podnetov pre rozvoj osobnosti. Spôsobuje sociálno-kultúrnu depriváciu, deformuje intelektuálny, mravný a citový rozvoj jednotlivca a z aspektov edukácie ho z týchto dôvodov považujeme za osobu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Špeciálne edukačné potreby dieťaťa sú požiadavky na špeciálne uspôsobenie podmienok, organizácie a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby zodpovedali osobitostiam žiaka, ktorého telesný, psychický alebo sociálny vývin sa výrazne líši od štandardného vývinu.

 

Sociálne znevýhodnené prostredie (ďalej SZP) je pre žiaka rodina :

- ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške životného   minima,

- v ktorej aspoň jeden z rodičov alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,

- v ktorej najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné vzdelanie,

- ktorá má neštandardné bytové a hygienické podmienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto na učenie, nemá vlastnú posteľ, nie je zavedená elektrická prípojka a pod.)

- vyučovací jazyk školy je iný, ako jazyk, ktorým hovorí dieťa doma.

 

Za žiaka zo SZP považujeme vtedy, ak prostredie, v ktorom žije spĺňa aspoň tri z hore uvedených kritérií.

 

Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných

osnovách jednotlivých predmetov.

Prehľad prierezových tém:

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Environmentálna výchova

Mediálna výchova

Ochrana života a zdravia

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Multikultúrna výchova

Osobnostný a sociálny rozvoj

 

Úlohy dopravnej výchovy:

ü oboznámiť žiakov s pravidlami cestnej premávky - bezpečná cesta do a zo školy, dopravné značky, semafor, priechody pre chodcov, účastníci cestnej premávky (chodci, cyklisti, dopravné prostriedky...)

ü oboznámiť žiakov so zásadami bezpečnej jazdy na bicykli - beseda s príslušníkom Policajného zboru.

 

Úlohy environmentálnej výchovy

ü žiaci získajú vedomosti a zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie

ü oboznámiť žiakov so základnými pravidlami triedenia odpadu a jeho realizáciou doma a v škole

 

Úlohy mediálnej výchovy:

ü viesť žiakov k tomu, aby lepšie chápali a poznali pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku média využívali

ü rozvíjať u žiakov schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať

 

Úlohy ochrany života a zdravia:

ü formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí

ü poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života

ü rozvinúť morálne vlastnosti žiakov

ü formovať u žiakov predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

 

Úlohy prierezovej témy tvorba projektov a prezentačné zručnosti:

ü rozvíjať u žiakov schopnosti komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt

ü oboznámiť žiakov s postupnosťou jednotlivých krokov a metodológiou tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v jednotlivých predmetoch

 

ü naučiť žiakov prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

Úlohy regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry

ü vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

ü oboznámiť žiakov s históriou, tradíciami a kultúrou vlastnej obce, jej flórou a faunou

 

Úlohy multikultúrnej výchovy

ü viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného socio - kultúrneho prostredia a k chápaniu kultúrnej identity tohto prostredia

ü viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia.

ü podporiť rozvoj kultúrnej gramotnosti žiaka

ü viesť žiakov k chápaniu, aké miesto majú hodnoty vlastného kultúrneho prostredia medzi univerzálnymi ľudskými hodnotami

ü viesť žiakov k chápaniu prítomnosti univerzálnych hodnôt v iných kultúrach

ü podporovať sebavedomie žiakov a schopnosti uplatniť sa vo vlastnej skupine vyvážene so schopnosťami spolupracovať s deťmi z iných skupín

ü poskytovať dostatok podnetov pre zážitok rôznorodosti ľudského sveta, podnecovať záujem o okolie

ü podnecovať zvedavosť o odlišné kultúry v blízkom okolí

ü podporovať ochotu skúmať okolie

ü rozvíjať sebareflexiu a klásť základy kritického myslenia vo vzťahu k vlastnej aj k cudzím kultúram

ü rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou a motivovať ich k aktívnemu

ü vyhľadávaniu pokojného riešenia

ü rozvíjať schopnosť porozumieť neverbálnej komunikácii

ü rozvíjať schopnosť kultivovane a primerane komunikovať s pomocou vyjadrovacích prostriedkov vlastnej kultúry.

 

Úlohy prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj

ü viesť žiakov k dodržiavaniu ľudských práv človeka v konkrétnych situáciách

ü rozvíjať u žiakov sebaúctu, sebadôveru

ü naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať práva, názory a potreby ostatných

ü rozvíjať u žiakov schopnosť uplatňovať prevenciu pred šikanovaním, užívaním návykových látok.

 

ISCED 0

Školský učebný plán pre 0. ročník

 

Vzdelávacia oblasť

predmety

Počet hodín

0. ročník

Jazyk a komunikácia

Rozvíjanie komunikačných schopností

6

Matematika  a práca s informáciami

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv

4

Človek a svet práce

Pracovná výchova

3

Umenie a kultúra

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

4

Hudobno - pohybová výchova

3

Zdravie a pohyb

Telesná výchova výchova

2

Spolu

 

22

 

 

Názov predmetu

Rozvíjanie komunikačných schopností

Časový rozsah výučby

6 hodiny týždenne, 196 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

Predmet rozvíja reč, ako prostriedok vzájomnej ľudskej komunikácie, poznávania a myslenia je špecificky ľudská schopnosť. Môže sa vyvíjať len v prostredí poskytujúcom správny rečový vzor a príležitosť aktívnej rečovej komunikácie.

 

Ciele predmetu

Celkovým cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných schopností (RVK) je dosiahnutie takej úrovne komunikačných schopností, ktorá umožní zvládnutie obsahu učiva predpísaného učebnými osnovami pre prvý ročník základnej školy, za predpokladu normálnej úrovne inteligencie:

· utváranie pojmov ako základov k porozumeniu reči,

· osvojenie si poznatkov o predmetoch a javoch okolitého sveta,

· kategorizovanie pojmov,

· rozvíjanie jednoduchých myšlienkových operácií,

· podporovanie aktivity detí pri rečovej komunikácii,

· motivácia k práci v škole.

 

Kompetencie

· poznať svoje rodné meno a priezvisko, bydlisko, členov najbližšej rodiny a príbuzenské vzťahy,

· poznať okolie školy, iného spoločenského prostredia,

· poznať základné pravidlá spoločenského styku ( pozdrav, predstavenie sa, požiadanie, prosba,

  poďakovanie, a pod.),

· poznávať a diferencovať nehudobné a hudobné zvuky (smer, výšku, dĺžku ,trvanie) ako prípravu

  na poznávanie a diferenciáciu zvukov ľudskej reči, hlások,

· poznávať a rozlišovať rod a číslo podstatných mien ako názvov predmetov a javov zo známeho

  prostredia (skutočných i zobrazených),

· pomenovať prebiehajúce činností,

· použiť zámena namiesto podstatných a prídavných mien,

· tvoriť jednoduché vety podľa situácie, podľa obrázkov,

· odpovedať na jednoduché otázky,

· formulovať jednoduché otázky,

· doplňovať neúplné vety,

· poznávať pojmy označujúce smer a polohu (hore, dolu, vedľa, pri, nad, pod, vpredu a vzadu,   

  jedna strana a druhá strana, vpravo a vľavo),

· vedieť reprodukovať jednoduché riekanky, pesničky,

Obsah predmetu

Obsah je zameraný na:

· poznávanie svojho rodného mena a priezviska, bydliska, členov najbližšej rodiny a

  príbuzenských vzťahov,

· poznávanie okolia školy, iného spoločenského prostredia,

· poznávanie základných pravidiel spoločenského styku ( pozdrav, predstavenie sa,

  požiadanie, prosba, poďakovanie, a pod.),

· poznávanie a diferenciácia nehudobných a hudobných zvukov (smer, výška, dĺžka

  trvania) ako príprava na poznávanie a diferenciáciu zvukov ľudskej reči, hlások,

· poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla podstatných mien ako názvov predmetov a javov

  zo známeho prostredia (skutočných i zobrazených),

· pomenovanie prebiehajúcich činností, rozlišovanie času a záporu slovies,

· poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla prídavných mien ako vlastností predmetov a javov

  (opačný význam, podobný význam),

· použitie zámen namiesto podstatných a prídavných mien,

· tvorenie jednoduchých viet podľa situácie, podľa obrázkov,

· odpovede na jednoduché otázky,

· formulácia otázok,

· doplňovanie neúplných viet,

· poznávanie pojmov označujúcich smer a polohu (hore, dolu, v , vedľa, pri, nad, pod, vpredu

  a vzadu, jedna strana a druhá strana, vpravo a vľavo),

· jednoduchý opis známych predmetov a javov ( hádanky),

Rozširujúce učivo

1. Pre žiakov, u ktorých sa komunikačné schopnosti rozvinú v prvom polroku natoľko, že budú schopné diferencovať sluchom aj prvky ako hláska v slove, slovo vo vete, slabika -zaraďujeme ako rozširujúce učivo aj prvé hlásky zo šlabikára pre 1. ročník ZŠ.

Rozširujúce učivo by v každom prípade mali preberať len tí žiaci, ktorí zvládli sluchovú diferenciáciu prvkov reči a súčasne sú zrelé aj v oblasti grafomotoriky tak , že zvládnu písanie tvarov písmen.

Ak začnú preberať prvé hlásky v predmete rozvoj komunikačných schopností (RVK) súčasne preberajú súvzťažné učivo v predmete rozvoj grafomotorických zručností a výtvarná výchova (RGM ). Dieťa má totiž poznávať zvukovú podobu - určitú hlásku a grafickú podobu - to isté písmeno súčasne, bez rušivého pôsobenia iných hlások a písmen.

2.V predmete RVK a RGM preberáme hlásky a písmená: A, E, I, O, U, M, L. Zaradíme ich od februára. Začíname so zvukovou diferenciáciou a poznávaním hlásky na začiatku slova, na konci a potom vo vnútri slova.

Pri osvojovaní a upevňovaní učiva využívame hry a jeden z existujúcich alternatívnych šlabikárov.

Medzipredmetové vzťahy sa prelínajú všetkými predmetmi nultého ročníka.

 

Prierezové témy:

Environmentálna výchova :Škola, Hra, Jar, Domáce zvieratá, Voľne žijúce zvieratá

Ochrana života a zdravia : Zdravie, Starostlivosť o svoje zdravie

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina, Chlapec a dievča, Mama

Dopravná výchova : Dopravné prostriedky

Osobnostný a sociálny rozvoj : Ľudské telo, Spolužiaci, Jarné práce

Estetická výchova : Oblečenie, Hygiena

Rozvoj tvorivého myslenia : Denný režim , Remeslá, Hra

Bezpečnosť a ochrana zdravia : Zdravie, Starostlivosť o zdravie

Regionálna výchova : Vianoce, Veľká noc

Čitateľská gramotnosť sa rozvíja v predmete Rozvoj komunikačných schopností.

 

Hodnotenie

V nultom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu na hodnotenie č. 22/ 2011 a to slovne stupňami: veľmi dobré výsledky

dobré výsledky

uspokojivé výsledky.

Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne.

 

Názov predmetu

Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova

Časový rozsah výučby

4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

Predmet je zameraný na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky, detskej predstavivosti a fantázie, orientácii na ploche. Osvojovanie si základných tvarov pri písaní, pestovanie vôľových vlastností.

 

Ciele predmetu

Hlavným cieľom činností v nultom ročníku žiakov zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia v rámci rozvíjania grafomotorických zručností a výtvarnej výchovy je, prebúdzanie pozitívneho vzťahu žiakov k životnému prostrediu, rozvíjanie ich elementárnych grafických zručností a rozvoj jemnej motoriky, čo uľahčí začiatky osvojovania písania. Cieľom je tiež rozvoj detskej predstavivosti, fantázie a úsilie o vyjadrenie detského videnia. Formou hry a experimentu dať žiakom základné poznatky o výtvarných činnostiach.

 

Kompetencie

– pestovať kladný vzťah k hre

- precvičovať koordinovanosť pohybov ruky a celého tela, precvičovať hrubú a jemnú motoriku,

– rozvíjať vnímanie zmyslami,

– koordinovanosť rúk a mozgu,

– rozvíjať jemnú motoriku rúk,

– rozvíjať fantáziu, predstavivosť a tvorivosť žiakov,

– naučiť sa vnímať ilustrácie detských kníh,

 

Obsah predmetu

Obsahom sú rôzne tvorivé, výtvarné činnosti, rozvoj estetického cítenia detí prostredníctvom estetického hodnotenia skutočnosti, ktoré žiaka kultivujú.

Ide o:

· pestovanie kladného vzťahu k hre,

· precvičovanie koordinovanosť pohybov ruky a celého tela, precvičovanie hrubej motoriky,

· rozvíjanie vnímania zmyslami,

· koordinovanie rúk a mozgu,

· rozvíjanie jemnej motoriky rúk,

· rozvíjanie fantázie, predstavivosti a tvorivosti žiakov,

· naučiť vnímať ilustrácie detských kníh,

· experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,

· oboznamovanie sa s vhodnými výtvarnými technikami.

 

S obsahom prípravy na písanie súvisia úlohy:

· pestovať v žiakoch vôľové vlastnosti,

· naučiť žiakov uchopiť písací nástroj,

· naučiť žiakov napodobniť požadovaný tvar,

· osvojiť si základné tvary potrebné pri písaní (oblúky, šikmé, zvislé, vodorovné čiary

· bodky, kolieska, ...),

· vedieť používať rôzne kresliarske a písacie nástroje.

 

Rozširujúce učivo

Odporúčame zaradiť do časovo-tematického plánu od februára pre žiakov, ktorí si osvojili základné grafomotorické zručnosti v priebehu 1. polroka:

· nácvik písania písmen vždy minimálne s odstupom jedného týždňa v nasledujúcom

  poradí:

- samohlásky: A, a, I, i, E, e, O, o, U, u

- spoluhlásky: M, m, L, l.

 

Medzipredmetové vzťahy sa prelínajú všetkými predmetmi nultého ročníka.

 

Prierezové témy

Environmentálna výchova : Mikuláš, Príroda, Šarkan, Čo nám pripravila jeseň, Domáce zvieratá, Voľne žijúce zvieratá

Estetická výchova : Škola, Denný režim ,Oblečenie, Jar, Jarné práce, Chlapec dievča, Remeslá, Dopravné prostriedky

Ochrana života a zdravia : Hygiena, Naše telo

Rozvoj tvorivého myslenia : Hra, Remeslá

Osobný a sociálny rozvoj :Rodina, Mama, Škola, Školské pomôcky

Regionálna výchova : Vianoce, Veľká noc

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina ,Mama, Vianoce

Čitateľská gramotnosť

V predmete rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov s dôrazom na porozumenie pri grafomotorických činnostiach.

 

Hodnotenie

V nultom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu na hodnotenie č. 22/ 2011 a to slovne stupňami: veľmi dobré výsledky

dobré výsledky

uspokojivé výsledky.

Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne.

 

Názov predmetu

Zmyslová výchova a základy matematických predstáv

Časový rozsah výučby

4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

Predmet je zameraný na rozlišovanie základných farieb, geometrických tvarov, buduje predstavu čísla u žiakov, porovnávanie množstva a priestorovú orientáciu.

 

Ciele predmetu

· Cieľavedomé rozvíjanie vnímania ako predpokladu rozvíjania pamäte, pozornosti, myslenia, reči, fantázie, kreativity.

· Uvedomovať si, rozlišovať a spracovávať sluchové, zrakové, chuťové, čuchové a hmatové

  pocity.

· Rozvoj vlastností potrebných v reálnom živote - presnosť, dôslednosť, logické myslenie,    

  úsudok, priestorová a časová predstavivosť a orientácia, schopnosť riešiť problémy,    

  systematickosť.

· Vytvorenie prvotných predstáv o čísle.

· Intuitívne zoznámenie s niektorými matematickými pojmami.

· Osvojenie si základných prvkov numerácie v obore prirodzených čísel do 10

 

Kompetencie

- uvedomiť si svoje zmyslové vnímanie

- rozlišovať vnemy, vôňa, zápach, chuť

- rozvíjať fonetický sluch

- poznávať a určovať farby

- orientovať sa v priestore a čase

- porovnávať a triediť predmety

- priraďovať čísla k množstvu

- poznať prirodzené čísla v obore do 10

- vytvárať súbory s daným počtom prvkov

 

Obsah predmetu

· Uvedomovanie si sluchových, zrakových, chuťových, čuchových a hmatových pocitov, rozlišovanie vnemov.

· Odlišovanie príjemných zvukov a tónov od nepríjemných zvukov.

· Rozvíjanie fonematického sluchu.

· Rozlišovanie vôní a zápachov.

· Uvedomovanie si rôznych chutí.

Rozlišovanie povrchu, teploty, tvaru, veľkosti predmetov hmatom.

· Zraková tvarová diskriminácia, rozlišovanie veľkosti predmetov zrakom.

· Rozlišovanie geometrických tvarov a telies.

· Poznávanie a určovanie farieb.

· Zameriavanie pozornosti.

· Určovanie spoločných, rozdielnych vlastností a vzťahov medzi predmetmi, osobami, javmi.

· Orientácia v priestore – pred, za, nad, vedľa, blízko, ďaleko, hore, dole, vpravo, vľavo.

· Orientácia v čase – plynutie času, pojmy teraz, predtým, potom, dnes, včera, zajtra, skôr,

  neskôr, odlíšenie dňa a noci, kalendár prírody.

· Porovnávanie a triedenie predmetov podľa tvaru, farby, veľkosti a iných znakov.

· Priraďovanie, tvorenie dvojíc.

· Odhad množstva - veľa, málo, nič.

· Porovnávanie súborov priraďovaním – viac, menej.

· Prirodzené čísla 0 až 10 - čítanie číslic.

· Číselný rad 0 až 10.

· Určovanie poradia (najmä prvý a posledný).

· Priraďovanie čísla k množstvu.

· Počítanie predmetov v danom súbore (po jednom).

· Vytváranie súborov s daným počtom prvkov.

· Práca so stavebnicami.

· Skladanie obrazcov z geometrických tvarov.

· Kreslenie v štvorcovej sieti.

Rozširujúce učivo

-          písanie číslic.

 

Medzipredmetové vzťahy sa prelínajú všetkými predmetmi nultého ročníka.

Prierezové témy

Osobnostný a sociálny rozvoj : Orientácia v priestore, Základy priraďovania, Poznávanie farieb, Porovnávanie a triedenie predmetov

Dopravná výchova : Orientácia v priestore

Multikultúrna výchova : Sluchová orientácia, Číselný rad, Porovnávanie predmetov

Ochrana života a zdravia : Časti ľudského tela,

Mediálna výchova : Rozvíjanie hmatu, Orientácia v rade, Rozlišovanie kruhu ,orientácia v čase, v priestore, Pravo ľavá orientácia, Identifikácia kruhu, štvorca

Regionálna výchova : Rozvíjanie sluchu, Orientácia v priestore, Rozlišovanie štvorca, množstva

 

Čitateľská gramotnosť

V predmete rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov s dôrazom na porozumenie pri zadávaní a riešení úloh.

 

Hodnotenie

V nultom ročníku hodnotíme podľa Metodického pokynu na hodnotenie č. 22/ 2011 a to slovne stupňami: veľmi dobré výsledky

dobré výsledky

uspokojivé výsledky.

Žiakov hodnotíme priebežne, verbálne, motivačne a ústne.

 

Názov predmetu

Telesná výchova

Časový rozsah výučby

2hodiny týždenne, 66 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

- vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej    starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb

- je dominantne zamerané na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti

- telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie

- telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku

- prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.

 

Ciele predmetu

Hlavným cieľom a poslaním predmetu je popri zdravom raste a psychomotorickom vývine tiež získať pravidelné návyky pre pohybovú činnosť. Získať základné pohybové schopnosti, zdokonaliť správne držanie tela, koordináciu pohybov a osvojiť si rôzne pohybové zručnosti. Rozvíjať základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti. Cvičiť pohybovú pamäť, reagovať pohybom na ukážky učiteľa. Naučiť terminológiu, poznávať a používať náradie a náčinie. Viesť k bezpečnosti pri cvičení. Naučiť sa správať v prírode, na ulici a v dopravnom prostriedku. Cvičením viesť k pravidelnosti, vytrvalosti, odvahe a priateľstvu. Pravidelnými a zaujímavými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a pobytu v prírode. Prostredníctvom cvičenia napomáhať deťom získať a utvárať si základné hygienické návyky, nadobudnúť odolnosť a otužilosť organizmu a tým prispieť k celkovému upevňovaniu zdravia detí.

 

Kompetencie

Hlavným cieľom a poslaním predmetu je popri zdravom raste a psychomotorickom vývine tiež získať pravidelné návyky pre pohybovú činnosť.

Získať základné pohybové schopnosti, zdokonaliť správne držanie tela, koordináciu pohybov a osvojiť si rôzne pohybové zručnosti.

– rozvíjať základné pohybové návyky, schopnosti a zručnosti,

– cvičiť pohybovú pamäť, reagovať pohybom na ukážky učiteľa,

– naučiť terminológiu, poznávať a používať náradie a náčinie,

– viesť k bezpečnosti pri cvičení,

– naučiť sa správať v prírode, na ulici a v dopravnom prostriedku,

– cvičením viesť k pravidelnosti, vytrvalosti, odvahe a priateľstvu,

– pravidelnými a zaujímavými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a pobytu v prírode,

– prostredníctvom cvičenia napomáhať deťom získať a utvárať si základné hygienické návyky,   nadobudnúť odolnosť a otužilosť organizmu a tým prispieť k celkovému upevňovaniu zdravia detí.

 

Obsah predmetu

Obsah učiva rozdeľujeme podľa dominantnej funkcie do tematických okruhov:

1. Základy akrobatických cvičení a názvoslovie

2. Zdokonaľovanie základnej motoriky

3. Relaxačné, kompenzačné a zdravotné cvičenia

4. Pohybové hry

5. Základy rytmickej gymnastiky a tance

6. Vychádzky do prírody

7. Základné pravidlá bezpečnosti v premávke

 

Prierezové témy

Ochrana života a zdravia : Manipulačné pohybové a prípravné športové hry, Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, Psychomotorické cvičenia a hry

Estetická výchova : Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, Kreatívne a estetické pohybové činnosti, Psychomotorické cvičenia a hry

Osobný a sociálny rozvoj : Psychomotorické cvičenia a hry, Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti

Bezpečnosť a ochrana zdravia : Ochrana života a zdravia

 

Hodnotenie

Obsah hodnotenia žiakov by sa malo sústrediť na pozitívnu motiváciu, učiteľ vyzdvihuje žiaka v tom, v čom sa mu darí. Hodnotí bez klasifikácie. Na vysvedčení uvádzame absolvoval/ neabsolvoval. U menej úspešných žiakov je nutný individuálny prístup učiteľa a pomoc asistenta učiteľa.

 

Názov predmetu

Hudobno – pohybová výchova

Časový rozsah výučby

3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynulo nadväzuje na prirodzené predpoklady detí a ich sklony k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. Sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.

 

Ciele predmetu

· Povzbudenie prirodzenej muzikálnosti detí a ich pohybovej kultúry.

· Vytváranie pozitívneho vzťahu k hudbe, pohybu a tancu,

· Získanie základov správnych speváckych návykov, hospodárneho dýchania, zreteľnej  

  výslovnosti.

· Rozvíjanie rytmického cítenia.

· Rozvoj pohybových schopností detí, vnímanie pohybu.

· Nácvik jednoduchých tancov a pohybovo rytmických hier.

· Napomáhanie rozvoja reči a poznania.

Kompetencie

Sociálne a komunikačné kompetencie

-žiak rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci najjednoduchších hudobných  foriem

-reaguje pohybom na znejúcu hudbu, pohybom vyjadruje metru, tempo, dynamiku a smer melódie

-učiteľ formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu školy, v rodine, pozitívne vzťahy k prírode

-vedie žiakov k hrdosti na slovenské kultúrne bohatstvo a históriu

Kompetencie učiť sa učiť

-žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto a rytmicky presne v jednohlase

-učiteľ umožňuje každému žiakovi zažiť úspech

Kompetencie riešiť problémy

-žiak rozoznáva v prúde znejúcej hudby niektoré hudobné nástroje

 

Obsah predmetu

· Dychové cvičenia.

· Rozvíjanie citlivosti sluchu.

· Rozlišovanie zvukov a tónov.

· Rozlišovanie zvukov jednotlivých hudobných nástrojov.

· Rytmizácia riekaniek, vypočítavaniek.

· Spev pesničiek s dôrazom na melódiu a rytmus.

· Spoločný spev s učiteľom.

· Spievanie s rôznou hlasitosťou.

· Nácvik pokynov - začať, skončiť, zastaviť spev.

· Zoznamovanie sa s technikou hry na jednoduché hudobné nástroje (napodobňovanie).

· Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním.

· Dramatizácia, vyjadrenie hudby prirodzeným pohybom.

· Počúvanie hudby, pesničiek.

· Poznávanie známych piesní podľa úryvkov melódií.

· Nácvik jednoduchých tancov

 

Obsahový štandrard

Výkonový štandard

Pestovateľslé práce-Vychádzka do prírody

Sebaobslužné práce- umývanie rúk

Sebaobslužné práce- Používanie WC

Sebaobslužné práce- Vyzliekaniea obliekanie, prezúvanie

Práca s drobným materiálom- Pohľadnica s jesenným motívom

Práca s papierom- šarkan

Figúrky z listov- práca s prír. materiálom

Navliekanie korálok - práca s drob. materiálom

Zbierať a poznávať rozličný prírodný materiál

Osvojovanie hygienických návykov

Správne používanie toalety, hygiena

Vyzliekanie a obliekanie odevov, prezúvanie prezuviek

Spracovanie nazbieraného materiálu do formy pohľadnice

Trhaním papiera zhotoviť maketu šarkana

Využívanie fantázie pri dotváraní prír. materiálu

Rozvíjanie jemnej motoriky, radenie farieb. a tvarových prvkov

Pestovateľské práce- kútik živej prírody

Zriadenie kútika živej prírody v triedenie

Pestovateľské práce- vychádzka

Práca s papierom- Harmonika- skladanie papiera

Práca s drobným materiálom- triedenie

Pestovateľské práce- úprava okolia školy

Montážne a demontážne práce- veža, komín, ohrada

Práca s papierom – čiapka

Práca s modelovacím materiálom- ovocie, hruška

klíčenie rastlín

Zbieranie šišiek, konárikov, listov, šípiek

Spresňovanie skladania a trpezlivosť pri práci

Vytriediť kukuricu, hrach, šípky..

Zbieranie papiera, hrabanie lístia

Skladaním skladačiek rozvíjať motoriku a fantáziu.

Prekladaním papiera viesť k presnosti a trpezlivosti

Poznať tvárne možnosti model. hmoty, všímať si štruktúry a stopy jednotlivých predmetov

Práca s drobným materiálom- obrázok z listov

Práca s papierom - list

Práca s modelovacím materiálom- náhrdelník z cestovín

Práca s papierom - listy na jeseň

Práca s drobným materiálom- Bábika z vlny

Pestovateľské práce- izbové rastliny

Práca s modelovacím materiálom- Ovocie, zelenina

Rozlišovanie štruktúr listov

Krčenie papiera do guličky a do tvaru lista

Rozvíjať trpezlivosť pri viazaní a navliekaní náhrdelníku

Dotvorenie listov na strome trhaním papiera

Spracovávaním rôznych materiálov poznávať ich vlastnosti

Staráme sa o rastliny- polievanie

Vytváranie tvarov a modelov známeho ovocia a zeleniny

Práca s papierom- Mikuláš

Práca s modelovacím materiálom- snehuliak

Sebaobslužné práce- česanie

Práca s papierom -Snehové vločky

Práca s drobným materiálom- ikebana, veniec

Práca s papierom -Vianočná výzdoba-reťaze, ozdoby

Vystrihovanie predkresleného modelu , lepenie

Vytvorenie snehuliaka z moduritu

Správne sa učesať do školy.

Presnosť strihania a lepenia

Rozvoj fantázie pri spracovávaní rozličného materiálu

Strihaním viesť k rozvoju motoriky prstov

Pestovateľské práce- Snehuliak- modelovanie na snehu

Montážne a demontážne práce- dom

Práca s papierom- rukavička

Práca s drobným materiálom- náramok

Práca s modelovacím materiálom -Vyrývanie do podkladu z plastelíny- reliéf stromu

Sebaobslužné práce- mašlička

Stavanie snehuliaka v prírode, pozorovanie zimnej prírody

Skladaním skladačiek viesť deti k trpezlivosti a presnosti pri skladaní.

Krčením krepového papiera vytvoriť rukavičku

Navliekanie korálok rôznej farby na šnúrku

Spracovávaním plastelíny rozvíjať fantáziu a motoriku

Šnurovanie topánok, zaväzovanie topánok

Práca s papierom- Karnevalové masky

Práca s papierom- Výzdova triedy

Práca s papierom Postavičky, hračky- práca s vlnovkovým papierom a kartónom

Montážne a demontážne práce

Vytvorenie karnevalových masiek z papiera

Rozvoj fantázie pri spracovaní papiera

Lepením, strihaním viesť k presnosti pri práci

Rozvíjame priestorovú predstavivosť

Sebaobslužné práce- osobné vec

Staráme sa o svoje veci

Práca s papierom -Záložka do knihy

Práca s modelovacím materiálom- kraslica

Pestovateľské práce- sadenie hrachu, fazule

Práca s papierom -Veľkonočné námety: košík v tvare zajaca

Sebaobslužné práce- zametanie

Práca s papierom- sova

Práca s drobným materiálom -Kraslice- maľovanie vajíčok

Práca s papierom- ohrada

Obkresľovanie šablón a ich dotvorenie farbičkami

Vytvorenie kraslice zo slaného cesta

Sledovanie klíčenia fazule, hrachu

Vedieme deti k presnosti, rozvoji jemnej motoriky

Staráme sa o čistotu triedy a svojho okolia

Rozvíjanie zručnosti pri strihaní

Opatrnosť a precíznosť pri maľovaní krehkého materiálu

Trhanie papiera na pásiky

Práca s papierom- domček

Pestovateľské práce- tráva

Práca s papierom -Jarný strom

Práca s modelovacím materiálom- kvet

Práca s drobným materiálom- auto

 

Sebaobslužné práce- uväzovanie mašličky

Práca s drobným materiálom- kvet

Práca s papierom- korytnačka

Trhanie a lepenie farebného papiera do tvaru domu

Práca v kútiku živej prírody- siatie trávy

Viesť k presnosti, rozvoj jemnej motoriky pri vytrhávaní papiera

Modelovaním plastelíny vytvárame rôzne jarné kvety

Spracovanie odp. materiálu plastových vrchnáčikov do tvaru auta

Naučiť deti uväzovať mašličku na balíčku

Strihanie handričiek, vlny do tvaru kvetu

Papierovým tkaním dotvárame vzhľad korytnačky

Práca s papierom- srdce pre mamu

Pestovateľské práce- trhanie buriny

Práca s papierom- postava, panáčik

Práca s modelovacím materiálom- miska, koláč

Pestovateľské práce- ošetrovanie rastlín

Práca s drobným materiálom- herbár

Vytvorenie darčeka pre mamu obkresľovaním strihaním

Naučiť deti rozoznávať burinu

Vytváranie obrázkov z geometrických tvarov

Modelovanie známych predmetov

Kyprenie polievanie rastlín

Zbieranie rastlín, lisovanie

Práca s papierom- púpava

Práca s drobným materiálom- oblepovanie

Montážne a demontážne práce- puzzle

Práca s papierom- vláčik

Pestovateľské práce –školský pozemok

Práca s papierom- myška

Sebaobslužné práce- upratovanie

Strihaním lepením vytvoríme plastický obraz púpavy

Oblepovanie škatuliek farebným papierom

Skladanie dielikov do obrázku

Lepenie zápalkových škatúl a oblepovanie papierom

Zbieranie papiera v areáli školy

Vytvorenie myšky z rolky toaletného papiera

Čistíme a upratujeme svoju triedu

 

Prierezové témy

Environmentálna výchova: Nácvik pesničky, Experimentovanie so zvukmi, Nácvik správneho držania tela, Nácvik riekanky, rozvíjanie rytmického cítenia

Ochrana života a zdravia : Nácvik piesne, Počúvanie ľudovej hudby, Vyjadrenie pohybu zvukom

Osobnostný a sociálny rozvoj : Pohybové hry, Nácvik tanca. Nácvik piesne s pohybom, Opakovanie piesní

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra : Hudobno – pohybové činnosti, Dychové cvičenia, Nácvik piesne, Dramatizácia piesne, Pohybová hra, Nácvik vianočných veršov , piesní, kolied

Multikultúrna výchova : Počúvanie hudby, Nácvik jednoduchého tanca ,Hra na hudobných nástrojoch

Mediálna výchova : Nácvik pokynov, Nácvik veľkonočných vinšov, Počúvanie CD, Rozvíjanie kreativity, Nácvik správnej artikulácie

Dopravná výchova : Nácvik riekanky, hry na rozvíjanie fonematického zvuku

 

Hodnotenie

Obsah hodnotenia žiakov by sa malo sústrediť na pozitívnu motiváciu, učiteľ vyzdvihuje žiaka v tom, v čom sa mu darí. Hodnotí sa ústne, bez klasifikácie. Na vysvedčení uvádzame absolvoval/ neabsolvoval. U menej úspešných žiakov je nutný individuálny prístup učiteľa a pomoc asistenta učiteľa.

 

Názov predmetu

Pracovná výchova

Časový rozsah výučby

3hodiny týždenne, 99 hodín ročne

Ročník

nultý

Škola

Základná škola Kameňany

Názov ŠkVP

Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať!

Kód a názov ŠVP

ISCED nultý ročník

Stupeň vzdelania

prvý stupeň základnej školy

Dĺžka štúdia

1 rok

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

Charakteristika predmetu

Predmet je zameraný na osvojovanie si hygienických návykov, rozvíjanie jemnej motoriky, fantázie, osvojovanie si rôznych techník a materiálov.

 

Ciele predmetu

Hlavným cieľom pracovnej výchovy v nultom ročníku základnej školy je rozvíjať samostatnosť dieťaťa zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia, naučiť ho pracovné zručnosti a návyky, ktoré mu umožnia úspešne zvládnuť 1. ročník základnej školy.

Ďalšími cieľmi sú:

· vytváranie a rozvíjanie základných hygienických návykov a sebaobslužných činností,

· vytváranie a nacvičovanie základných pracovných zručností a návykov,

· rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky pri pracovných úkonoch,

· vzbudiť záujem o pracovnú činnosť a pozitívny vzťah k tvorivej činnosti,

· pestovať samostatnosť, trpezlivosť a vytrvalosť pri práci,

· pripraviť dieťa na prácu v skupine,

· naučiť dieťa uplatniť získané zručnosti a návyky v bežnom živote.

 

Obsah predmetu

Obsahom predmetu pracovnej výchovy sú:

· Sebaobslužné práce

- základné hygienické návyky

- základná sebaobsluha

- udržiavanie čistoty svojho okolia

· Pestovateľské práce

- poznávanie a ochrana prírody

- aktívna účasť na ochrane prírody

· Práca s drobným materiálom

- rozvoj jemnej motoriky

- manipulácia s rôznymi materiálmi

· Práca s papierom

- skladanie, trhanie, strihanie papiera ,obkresľovanie

· Práca s modelovacím materiálom

- jednoduché pracovné úkony

- miesenie a modelovanie modelovacích materiálov

· Montážne a demontážne práce

-          práca so stavebnicou

 

Prierezové témy:

Environmentálna výchova : Pestovateľské práce, Obrázok z listov, snehuliak, Dom, Rukavička, Jarný strom kvet

Osobnostný a sociálny rozvoj : Sebaobslužné práce, Mašlička, Modelovanie, Montážne a demontážne práce

Dopravná výchova : Harmonika z papiera, Korytnačka, púpava, Práca s drobným materiálom, Puzzle,Vláčik

Multikultúrna výchova : Montážne a demontážne práce, Čiapka z papiera, Modelovanie ovocia a zeleniny

Regionálna výchova : Ikebana, veniec, Snehové vločky, Vianočné ozdoby, Sova, Kraslice, Ohrada

Mediálna výchova : Bábika z vlny, Modelovanie ovocia a zeleniny

 

Hodnotenie:

Obsah hodnotenia žiakov by sa malo sústrediť na pozitívnu motiváciu, učiteľ vyzdvihuje žiaka v tom, v čom sa mu darí. Hodnotí sa ústne, bez klasifikácie. Na vysvedčení uvádzame absolvoval / neabsolvoval. U menej úspešných žiakov je nutný individuálny prístup učiteľa a pomoc asistenta učiteľa.