„Keď chceme druhých zmeniť, musíme ich milovať !"

                                                                                                                           Motto

Naša škola sa nachádza v obci s počtom obyvateľov 721,  je neplnoorganizovaná.  ZŠ má 5  tried.  V 4 triedach sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov 0. až 4. ročníka. 

Od  1. 9. 2007 sa otvoril  ŠKD,  ktorý navštevujú  hlavne žiaci   0. až  2. ročníka. Priemerný počet žiakov školy je 50. Spádová oblasť dochádzania žiakov do školy je ZŠ Sirk.

 

Pedagogickí zamestnanci:

1.      Mgr. Anna Molnárová            učiteľka v špec. triede

2.      Bc. Martina Rusová               učiteľka v 0. roč.

3.      Mgr. Eva Nemogová              učiteľka v 1. roč.                                

4.      Mgr. Janette Doubková          učiteľka v 2. a 3. roč.

5.      Mgr. Simanová Lucia             riaditeľka školy, 

                                                   učiteľka v  4. roč

6.      Helena Halušková                 vychovávateľka v ŠKD

7.      Katarína Molnárová               asistentka učiteľa

Nepedagogickí pracovníci:

          Magdaléna Ujpálová – upratovačka