Zelená škola

     Aj my, na našej škole, sme sa v školskom roku 2014/2015 rozhodli zapojiť do projektu Zelená škola a budeme sa spoločne snažiť, aby sme sa stali plnohodnotnou Zelenou školou.

 

Čo je Zelená škola?

Je to certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Eco-School. Hoci sme malá škola, chceme robiť veľké veci. Veľké pre prírodu, pre našu školu,  pre nás aj pre naše okolie.

 

Čo je cieľom Zelenej školy?

Program Zelená škola podporuje priateľské vzťahy medzi žiakmi, pozitívne mení myslenie a správanie, snaží sa o zmysluplné využívanie času a predovšetkým pomáha školám a žiakom nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a svojho najbližšieho okolia, čím prispievajú  k pozitívnej zmene.

 

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

  • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
  • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
  • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
  • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
  • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Viac informácií nájdete na: https://www.zelenaskola.sk/

 

Ako to funguje?

Žiaci, ktorí majú záujem, sa stanú súčasťou pracovného tímu - Kolégia.

Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) – Environmentálny audit. Následne, v spolupráci s učiteľmi,  navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. 

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov  environmentálneho prostredia:  

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy 

2. Environmentálny audit školy

3. Akčný plán   

4. Monitoring a hodnotenie

5. Pro-environmentálna výučba 

6. Informovanie a spolupráca  

7. Eko-kódex školy