Plán práce ŠKD na šk.rok. 2018/2019

 

                         

                       

      

P l á n   p r á c e  ŠKD

 

 

1.Analýza práce ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

Školský klub detí navštevovalo v školskom roku 2017/2018 - 25detí v jednom oddelení. Práca vychádzala z plánu hlavných úloh ZŠ, z pedagogicko-organizačných pokynov pre ZŠ a z výchovného plánu ŠKD. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola orientovaná na prípravu detí do života, k formovaniu sociálneho cítenia, k rozvíjaniu svojej osobnosti. Po obsahovej stránke bola činnosť v ŠKD zameraná na: odpočinkovú činnosť - mala pokojný charakter, rekreačnú činnosť (vystriedala pokojný odpočinok, mala charakter pohybových aktivít),  záujmovú činnosť rozdelenú podľa tematických oblastí výchovy a prípravu na vyučovanie (precvičovanie prebratého učiva formou didaktických hier, písania domácich úloh). ŠKD začínal o 12,00 hod. a končil o 16,30 hod.

 

  1. Hlavné ciele a poslanie výchovy v ŠKD

 

Hlavným poslaním ŠKD bude všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa, preto budeme klásť dôraz na prelínanie viacerých tematických oblastí výchovy. Nenáročnou formou a rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, tvorivé a účelné využívanie času mimo vyučovania. Cieľom ŠKD bude obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, objavovanie a skúmanie pamätihodností,  rozvíjať záujmovú činnosť v krúžkoch.

Vo výchove a vzdelávaní budeme klásť dôraz na humanizáciu, rozvoj kľúčových kompetencií, samostatnosti, zodpovednosti a aktívne, zmysluplné využívanie voľného času. Režim dňa v ŠKD bude zohľadňovať striedanie činností, rešpektovať najmä potrebu detí na oddych, relaxáciu, uspokojovanie záujmov a dodržiavanie bezpečnosti pri rôznych aktivitách. Výchovu mimo vyučovania budeme realizovať pravidelnými, priebežnými a príležitostnými aktivitami v oddelení.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa bude realizovať podľa nasledovných plánov:

-   výchovný program školy

  • výchovný program ŠKD
  • výchovno-vzdelávací plán
  • týždenný plán
  • režim dňa

 

Personálne obsadenie výchovných oddelení v roku 2018/2019

 

Oddelenie

Trieda

Počet detí

Vychovávateľka

1.

0., ŠT, 1.,

 2. roč.

 

23

 

 

p. Halušková