Výchovný program ŠKD je k nahliadnutiu v riaditeľni Základnej školy v Kameňanoch

 

Hra ako dôležitá súčasť výchovného procesu

 

    MOTTO: Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali.

Jean Jacques Rousseau

 

 

VÝCHOVNÝ    PROGRAM

 

 

                      Forma výchovy a vzdelávania                        Denná

 

                      Výchovný jazyk                                                Slovenský

 

                      Druh školského zariadenia                             Štátne

 

                      Dátum prerokovania s pedagogickou            23.09.2017

                      radou školy

 

                      Dátum prerokovania s radou školy               25.10.2017

 

                      Platnosť dokumentu                                       1. 9. 2017 – 31.8.2021

 

                      Zriaďovateľ                                                      Obec Kameňany

 

 

 

            Obsah

a) názov programu,

b) vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy,

c) formy výchovy a vzdelávania,

d) tematické oblasti výchovy,

e) výchovný plán,

f) výchovný jazyk,

g) personálne zabezpečenie,

h) materiálno-technické, priestorové podmienky,

ch) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  pri výchove,

i) vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov,

j) vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia,

k) požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov,

l)  výchovné osnovy

m) dodatky k výchovnému programu

n)  prílohy k výchovnému programu

a) Názov programu:  Hra ako dôležitá súčasť výchovného procesu

b) Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy:

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti na Základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameraného na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

 

Ciele školského klubu detí:

 

- Vytvárať kladný vzťah ku škole, k učeniu.

- Formovať u detí prosociálne cítenie.

- Viesť ich k osvojovaniu si celoživotných pravidiel.

- Odbúravať u detí stres prostredníctvom aktívneho pohybu.

- Rozvíjať tvorivú detskú prácu s prihliadnutím na vek dieťaťa.

- V záujmovej činnosti využívať nielen prírodný, ale aj druhotný materiál.

- Rozvíjať aktívne estetické vnímanie a cítenie.

- Podporovať originalitu a sebarealizáciu detí.

- Pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu.

- Dodržiavať čistotu a hygienu prostredia.

- Zdokonaľovať motoriku rúk a osvojenie si pracovných návykov.

- Rozvíjať kladný vzťah k rodine.

- Využívať odpadový materiál- kladný vzťah k životnému prostrediu–.

– Rozvíjať pohybové schopnosti, otužovanie pobytom v prírode.

 

 

c) Formy výchovy a vzdelávania

Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme poldennou formou výchovno – vzdelávacieho pôsobenia v čase dieťaťa na vzdelávaní v škole v oddelení v ŠKD. Prevádzka ŠKD je denne od 12:00 – 16:30.

 

V ŠKD budú realizované:

 

a, pravidelné formy činnosti

b, priebežné formy činnosti

c, príležitostné formy činnosti

 

Budeme uplatňovať metódy:

 

a, tímová práca

b, riadený rozhovor

c, súťaživá forma

d, práca vo dvojiciach

 

Ciele výchovno – vzdelávacej práce

Cieľom výchovno – vzdelávacieho procesu ŠKD je rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa, postupné doplňovanie kompetencií získavaných pri rodinnej výchove a na vyučovaní v škole. Súbor schopností, poznatkov a zručností vytvára ich postoje a hodnoty v ďalšom živote. Výchovné a vzdelávacie stratégie utvárajú a rozvíjajú u detí tieto kľúčové kompetencie:

 

1. KOMPTENCIA UČIŤ SA UČIŤ

 

- prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie

- rieši nové, neznáme úlohy a situácie

- prejavuje záujem o nové informácie

- poznávať zmysel a cieľ učenia, rozvíjať sebahodnotenie

 

2. KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE

- zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje svoj názor

- vypočuje si opačný názor

- porozumieť neverbálnej komunikácii

- vyjadrovať sa výstižne a súvisle v písomnom a ústnom prejave

 

3. SOCIÁLNE KOMPETENCIE

- vlastným postupom rieši jednoduché konflikty

- pomenuje svoje potreby, city a pocity

- upevňuje dobré medziľudské vzťahy rešpektuje úlohy skupiny

- efektívne spolupracuje v skupine

- zvládne jednoduché stresové situácie

 

4. PRACOVNÉ KOMPETENCIE

prejavuje samostatnosť vo vypracovaní domácich úloh

- plánuje a hodnotí svoje činnosti

- prijíma nové informácie a poznatky

- dokončí prácu

- kultivuje svoju vytrvalosť

- plní si povinností

- ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

- rozvíja manuálne zručnosti

 

5. OBČIANSKE KOMPETENCIE

- uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb

- uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

- vie sa správať zodpovedne

 

6. KULTÚRNE KOMPETENCIE

- pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu

- rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie

- rešpektuje iné kultúry a zvyky

- prijíma kultúrne podnety

- je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine

- ovláda základy kultúrneho správania / pozdrav, podanie ruky...

 

7. KOMPETENCIE K VYUŹÍVANIU VOĽNÉHO ČASU

- vie účelne tráviť voľný čas

- vie si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií

- vie odmietnuť ponuky pre trávenie voľného času

- vie sa orientovať v možnostiach zmyslu plného využitia voľného času

 

d) Tematické oblasti výchovy

Hlavnou činnosťou ŠKD je nenáročná záujmová činnosť zameraná na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania v týchto oblastiach výchovy.

 

Vzdelávacia OV

Viesť deti k tomu, aby sa učili samostatne pracovať, učiť sa, ako sa majú pripravovať na vyučovanie. Odstraňovať rečové poruchy, dbať na správny písomný prejav, naučiť ich sebakontrole. K deťom sa bude pristupovať individuálne, vzhľadom na ich osobné dispozície.

 

Cieľom vzdelávacej OV je:

- vzťah k práci a jej výsledkom

- svedomitosť

- starostlivosť

- presnosť

- tvorivosť

- vzťah ku kolektívu

- pravdovravnosť

- znášanlivosť

- upevňovanie vôľových vlastností

 

Pracovno – technická OV

 

Cieľom pracovno – technickej OV je:

- vštepovať pozitívny vzťah k práci

- rozvíjať pracovné zručnosti

- dať základy dobrej pracovnej morálky

- osvojenie samoobslužných činností

- rozvíjať tvorivé myslenie

- vzbudiť záujem o budúce povolanie

 

Esteticko – výchovná OV

 

Cieľom estetickej OV je:

- kultúra vyjadrovania

- kultúra stolovania

- vkusné a estetické obliekanie

- estetika prostredia

- rozvoj výtvarného cítenia

- pohybová kultúra

- hudobná výchova

- literatúra a dramatizácia

 

Telovýchovná OV

 

Cieľom tejto výchovnej oblasti je:

- rozvíjať telesnú zdatnosť

- rozvoj koordinačných schopností

- hygiena tela

- poznávať rôzne druhy športov

- vedieť odhadnúť svoje schopnosti

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

 

Spoločensko – vedná OV

 

Cieľom tejto výchovnej oblasti je:

- pripomínať si pamätné dni a štátne sviatky

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

 

Prírodovedno – environmentálna OV

 

Cieľom tejto OV je:

- utvárať kladný vzťah k prírode

- starať sa o životné prostredie

- viesť k zdravým životným návykom

- chápať význam ekológie

 

e) Výchovný plán

 

Názvy tematických oblastí výchovy

 

Počet výchovno-vzdelávacích činnosti/aktivít v jednotlivých ročníkov

 

 

 

 

 

1.ročník

 

2.ročník

 

Vzdelávacia oblasť

 

 

114

 

114

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

 

33

 

33

 

Pracovno-technická oblasť

 

 

33

 

33

 

Prírodovedno - environmentálna oblasť

 

 

33

 

33

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

 

33

 

33

 

Telovýchovná oblasť

 

 

33

 

33

 

f) Výchovný jazyk v ŠKD je slovenský jazyk, ktorý je úradným jazykom Slovenskej republiky. Našou snahou v ŠKD je, aby deti používali spisovný jazyk nielen v písomnej ale i v ústnej forme.

 

g) Personálne zabezpečenie:

Vychovávateľka spĺňa kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazuje odbornú spôsobilosť, ktorú kvalitne a účinne uplatňuje pri výkone svojej práce, v plánovaní svojej činnosti, pri organizovaní výučby. Riadi svoj osobnostný a vzdelanostný seba rozvoj celoživotné učenie sa vo svojom odbore. Ako súčasť učiteľského zboru spolupracuje a spoluutvára vzájomné pracovné prostredie. Spolupracuje s rodičmi žiakov a triednymi učiteľmi.

 

h) Materiálno – technické priestorové podmienky

ŠKD nemá vlastné priestory. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme využívať triedu,

učebňu informatiky, školský dvor. Žiaci majú zabezpečené priestory na odkladanie odevov a

obuvi, spoločné priestory na hygienu vrátane WC, didaktické pomôcky, školskú knižnicu a ďalšie pomôcky.

 

ch) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

Školský klub detí má zabezpečené bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovnú činnosť. Pravidelne na začiatku školského roka sa prevádza poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.. Pri aktivitách školského klubu detí škola zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc oznámi ho vedeniu školy, zapíše ho do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze. Vychovávateľka školského klubu detí vedie žiakov k dodržiavaniu bezpečnostných opatrení, požiarnej prevencii, prevencii drogovej závislosti, šikane, trestnej činnosti a pod.

 

i) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

- slovné hodnotenie detí, pochvala, povzbudenie

- denná kontrola dochádzky detí

- kontrola PNV

- formou prezentácií výrobkov žiakov

 

Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie. Uskutočňuje sa v rámci výchovných činností. Dbá sa na to , aby sa žiaci prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali na úspešných a neúspešných.

 

j) Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia

Vnútorný systém kontroly vychovávateľky v našom ŠKD spočíva v kontrole:

- výchovno-vzdelávacieho procesu

- pedagogickej dokumentácie

- stavu detí v oddelení

- výberu finančných prostriedkov

k) Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vychovávateľka sa vzdeláva štúdiom odbornej literatúry, časopisov, účasťou na vzdelávacích podujatiach poriadaných MPC, využíva internet v rámci sebavzdelávania.

 

l) Výchovné   osnovy  ŠKD

 

Vzdelávacia oblasť

 

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy

Formy

           1.Oddelenie

Počet VVČ

Vyberať vhodné spôsoby pre efektívne učenie

Domáce úlohy

Gramatická rozcvička,

Matematická rozcvička

 

Individuálny prístup

Tréning

Vysvetlenie

 

                42

 

Hľadať odpovede na otázky

Práca s inf. zdrojmi,

čítanie s porozumením,

práca s encyklopédiami

Individuálny prístup

Riešenie nových úloh

Prezentácia

 

 

 

                32

 

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry,

doplňovačky,

didaktické hry

Hra, súťaž,

 individuálny prístup

 

 

                36

 

Učiť sa dokončiť prácu

 

Domáce úlohy

Zábavné úlohy

Povzbudenie

Vysvetlenie

Motivácia

 

                38


 

Spoločensko-vedná oblasť

 

 

             Cieľ

 

           Obsah

 

Metódy

Formy

          1.Oddelenie

Počet VVČ

Ovládať kultivovanú komunikáciu

„Čarovné slovíčka“

Vysvetlenie

Dramatizácia

Rozhovor

4

Vyjadriť vlastný názor

Asertivita

Vysvetlenie

Dramatizácia

3

Riešenie konfliktov

Čo je konflikt, z čoho vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup, vysvetlenie, hry na riešenie konfliktov, dramatizácia

9

Úcta k rodičom

Príprava darčekov

 

Dramatizácia

Výtvarná práca

 

4

 

Ľudské práva

Šikanovanie

 

 

Práva dieťaťa

Ľudské práva

Šikanovanie

Diskriminácia

Vysvetlenie

Dialóg

Hry

                     3

 

Prejavovať úctu k rodičom a starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup, vysvetlenie, povzbudenie, hry na úprimnosť, hry na vciťovanie

 

                   4

Moja rodina

Vizitka rodiny

Povolania

Tvorba projektov

Problémy v rodine

Pomoc v rodine

Prezentácie

Dramatizácia

Dialóg

Výtvarná práca

                   4

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotne postihnutým, vzťah k deťom s handicapom

 

Individuálny prístup vysvetlenie, film, rozprávka, hry na vciťovanie

                   3

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovania sa

 

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup, vysvetlenie, hranie rolí, dramatizácia

                   5

 


 

Pracovno-technická oblasť

 

Cieľ

Obsah

Metódy

Formy

Oddelenie

Počet VVČ

 

Dodržiavať hygienické návyky, udržovať poriadok v bežnom živote

 

Hygienické návyky, vetranie,

samoobslužné činnosti, telovýchovné chvíľky

Vysvetlenie

Motivácia

Tréning

Hodnotenie

 

 

            8

 

Vedieť využiť voľný čas

 

Denný režim

Voľnočasové aktivity

Motivácia

Rozhovor

Plánovanie

Prezentácia

 

 

            4

 

Rozvíjať manuálne zručnosti

Práca s rozličným materiálom

Zhotovovanie rôznych výrobkov, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca

Vysvetlenie

Tvorivé dielne

Záujmový krúžok

Výstava,

Individuálny prístup,

povzbudenie

 

 

            8

Niesť zodpovednosť za vykonanú prácu

Domáce úlohy

Didaktické hry

Práca v skupine

Hodnotenie

Skupinová prezentácia

 

            8

 

Pracovať v skupine

 

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Motivácia

Spoločné podujatia

Skupinové práce, individuálny prístup

 

 

 

            6

 

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

 

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržiavanie denného režimu, orientácia v čase

 

Individuálny prístup, povzbudenie, rozhovor, hry na presadzovanie, vychádzky

 

 

 

            5

 

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

Cieľ

Obsah

Metódy

Formy

Oddelenie

Počet VVČ

Poznať faunu a flóru v okolí

Poznávanie zvierat, rastlín

Pozorovanie prírody

Vysvetlenie

Kvíz

Obrázkový test

Poznávacia hra

Ekologická hra

 

 

              8

Rozvíjať vzťah človek a príroda

Starostlivosť o okolité prostredie

Zbery

Vysvetlenie

Motivácia

Pracovné aktivity

 

              7

Poznať zásady zdravého životného štýlu

Stravovanie

Obliekanie

Pohyb

Ochorenia

Úrazy

Vysvetlenie

Projekt

Súťaž

Hry

 

 

             14

Učiť sa šetriť prírodnými zdrojmi

Zbery

Triedenie odpadu

Využitie odpad. materiálov

Tvorivé dielne

Výtvarné práce

Prezentácia

 

              10


 

Esteticko-výchovná oblasť

 

Cieľ

Obsah

Metódy

Formy

Oddelenie

Počet VVČ

Prejaviť úctu k tradíciám

Povesti

Ľudové tradície

Ľudové výrobky

Kultúrne pamiatky

Ukážka

Vysvetlenie

Výstava

Súťaž

Vychádzka

Výtvarná práca

 

 

 

                5

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu

Hudba

Tanec

Výtvarné umenie

Nácvik programov

Výzdoba priestorov

Dramatizácia rozprávok

Ukážka, individuálny prístup, povzbudenie,

Výtvarná práca,

 motivácia

 

 

 

 

             18

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

Príprava programu –Úcta k starším, k Vianociam, Veľká noc, Deň matiek

Individuálny prístup, povzbudenie, aktivizácia, dramatizácia, besiedka

 

 

              10

Prejavovať pozitívny vzťah k estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, ozdoby, úprava zovňajšku

Individuálny prístup, motivácia, povzbudenie, tvorivá dielňa

 

                5


 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 

Cieľ

Obsah

Metódy

Formy

1. Oddelenie

Počet VVČ

Ovládať hygienické návyky

Hygiena

Vetranie

Umývanie rúk

Motivácia,

vysvetlenie

 

 

                5

Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu, drog

Nenič svoje múdre telo

Individuálny prístup, výtvarné práce, vysvetlenie,

 

 

                4

Pochopiť význam pravidelného pobytu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenia, prechádzky, skupinové hry

Povzbudenie, individuálny prístup,

motivácia

súťaž

 

 

                30

 

Príloha č. 1

 

Plán činností ŠKD v školskom roku 2017/2018

 

Príležitostné činnosti:

Bezpečne na cestách

Púšťanie šarkanov

Program ÚCTA k starším

Vianočná výzdoba

Súťaž v sánkovaní

Súťaž v stavaní snehuliakov

Fašiangový karneval

Veľkonočné tvorivé dielne

Darčeky k MDŽ

Program ku dňu matiek

Darčeky ku dňu matiek

Súťaživé popoludnie MDD

 

 

Príloha č.2

 

SWOT analýza

Školský klub detí pri ZŠ v Kameňanoch

Vychovávateľka: HELENA HALUŠKOVÁ

 

Základná charakteristika školy, v ktorej sa ŠKD nachádza:

 

Základná škola v Kameňanoch je málotriednou školou s 1. – 4. ročníkom. Nachádza sa v obci

s počtom obyvateľov 721. Základná škola má 6 tried. V troch triedach sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov 1.- 4. ročníka.

Jedna trieda je pre žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, jedna trieda nultý ročník a jedno oddelenie ŠKD. Priemerný počet žiakov školy je 60. V našej škole vyučujú dlhodobo 5 učitelia, jedna vychovávateľka a jedna asistentka učiteľa.

Pedagogická a odborná spôsobilosť pri zabezpečovaní výchovno-vyučovacieho procesu je na úrovni 83 %.

Školský klub detí navštevuje 25 detí z 0. 1.a 2. ročníka.

 

 

SWOT analýza školského klubu detí:

 

Silné stránky ŠKD:

- kvalifikovanosť vychovávateľky

- vzdelávanie vychovávateľky

- výzdoba školy a okien

- internetová stránka ŠKD

- vybavenosť – nový nábytok

- využívanie počítačov

- dodržiavanie tradícií

- dobrá spolupráca s vedením školy

- dobrá spolupráca s triednymi učiteľmi

– poplatok za ŠKD

 

Aby bola moja práca zaujímavejšia, budem sa ju snažiť rozvíjať a obohacovať o nové formy,

metódy a ciele.

 

 

Slabé stránky ŠKD:

- integrovaní žiaci,

- žiaci zo špeciálnej triedy,

- jazyková bariéra,

- spoločné priestory ŠKD a triedy,

- rómske oddelenie,

- maximálna naplnenosť,

- chýba telocvičňa,

- spojenie rôznych vekových kategórií do jedného oddelenia

Slabé stránky sa budem snažiť odstraňovať spoluprácou s vedením školy.

 

Príležitosti:

- výmena pedagogických skúseností,

- podpora zriaďovateľa pri rôznych činnostiach,

- informovanosť rodičov a detí o práci a plánoch na našej internetovej stránke

Budem sa snažiť obohacovať moju prácu o nové príležitostné akcie.

 

Ohrozenie:

- demografický vývoj,

- zvyšovanie poplatku za ŠKD

Demografický vývoj neovplyvním, ale budem sa snažiť zabrániť zvyšovaniu poplatku za ŠKD, lebo u nás na dedine by to bol dôvod na pokles detí v našom zariadení.