Štatút RŠ

 V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

                         ČL. 1

       Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri ZÁKLADNEJ ŠKOLE 1. – 4. ročník v Kameňanoch 

 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

                        ČL. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

 7.      Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2OO3 Z. z. o štátnej správe    v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

8.      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

                          ČL. 3  

       Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci.

 2.      Rada školy

  a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa.

  b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie  riaditeľa do funkcie riaditeľa školy, predkladá  návrh na odvolanie riaditeľa školy,  alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. Návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

   c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. najmä: 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov

2. k informáciám o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu.

3. k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy

 4. k návrhu rozpočtu

  5. k správe o výsledkoch hospodárenia školy

     

 3.      Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa

a)   posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov)a tajným hlasovaním určí)í víťaza výberového konania. Na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet) hlasov všetkých jej členov

g)   odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,   zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

                         ČL.  4  

   Zloženie rady školy

 1) Rada školy má 5 členov.

 2) Členmi rady školy sú:

- jeden zvolený zástupca z pedagogických zamestnancov

- jeden zvolený zástupca z rodičov

- jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

- jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa,

- jeden zástupca zvolený za výchovu a vzdelávanie

 

                           ČL. 5

  Spôsob voľby členov rady školy

 

1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

 3) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy. 

4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 

5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s§ 1 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. 

6) Členstvo v rade školy zaniká:

     a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

     b) vzdaním sa členstva,

     c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

     d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť

         zamestnancom školy,

      e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

       f) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z,

       g) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva

       h) úmrtím.      

                                ČL. 6 

        Pravidlá rokovania rady školy

 1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

 a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám žiada

 

4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

    a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

    b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom rady školy 

5) Rada školy je uznášaniaschopná ( okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov

6) Na platné uznesenie rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

7) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

8) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

9) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

1O) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú poradný hlas.

11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov členov rady školy.

  

                             ČL. 7 

    Práva a povinnosti člena rady školy

 1) Člen má právo:

     a) voliť a byť volený,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály

 2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

 3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

                                 ČL. 8

   Povinnosti predsedu rady školy

 

1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy.

8) Výročná správa obsahuje:

     a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založeni  rady školy,

     b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

     c) ďalšie údaje určené radou školy.

 

                             ČL. 9

  Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy.

  Záverečné ustanovenia

                           ČL.10

8)      Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich rozložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

9)      Rada školy .nemá vlastný majetok

Finančnú úhradu nákladov na činnosť RŠ, ktorá nie je právnickou osobou, zabezpečuje zriaďovateľ.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

Dátum schválenia 23.2.2017

                                        predseda: Helena Halušková