Plán činnosti rady školy pri ZŠ v Kameňanoch 

Rada školy pri ZŠ v Kameňanoch plánuje   štyri zasadnutia, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

1. zasadnutie - september                                               

 • otvorenie, privítanie
 • Školský vzdelávací program ZŠ ISCED 1   4.ročník
 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2010/2011
 • predloženie výročnej správy rady školy za obdobie september 2010 - august 2011
 • plán zasadnutí rady školy – pripomienky, návrhy, schválenie
 • poďakovanie za členstvo v rade školy
 • rôzne
 • záver                                                            Zodp. preds. RŠ

2. zasadnutie -  november 

 • otvorenie, privítanie
 • privítanie novej členky v rade školy
 • vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok  šk. roka 2011/2012
 • návrh rozpočtu na rok 2012
 • rôzne
 • záver                                                           Zodp. preds.RŠ

3. zasadnutie -  február 

 • otvorenie, privítanie
 • vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka 2011/2012
 • informácie o počte prijatých žiakov do prvého ročníka  ZŠ 2012/2013
 • rôzne
 • záver                                                         Zodp. preds. RŠ

4. zasadnutie -  jún 

 • otvorenie, privítanie
 • vyhodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov školy v šk. roku 2011/2012
 • príprava plánu zasadnutí RŠ na školský rok 2012 /2013 – pripomienky, návrhy, schválenie
 • rôzne
 • záver                                                        Zodp. preds. RŠ

 Plán bude doplnený v zmysle Rady školy podľa aktuálnych problémov      a požiadaviek.

Správu o činnosti RŠ za školský rok 2011 /2012 predkladá predsedníčka v termíne po dohode s členmi RŠ.
 
V Kameňanoch, dňa 27.8.2011
 /